Nye regler for farlig avfall og ombruk av betong gjør det til et krevende mål å nå målet om 70 prosent gjenvinning av byggavfallet innen 2020. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Arrangerer kurs om byggavfall over hele landet: – Nye regler gjør byggavfallet mer komplekst

Innen 2020 er det en målsetning om at 70 prosent av byggavfallet skal gjenvinnes. – Nye regler for farlig avfall og ombruk av betong gjør det til et krevende mål, sier Eirik Wærner, styreleder i Forum for miljøkartlegging – og sanering.

Wærner, som også er miljørådgiver i Multiconsult, opplyser til Byggeindustrien at det skjer mye på byggavfallsfronten for tiden og at det er høy aktivitet.

Eirik Wærner er styrelder i Forum for miljøkartlegging – og sanering.

– Forum for miljøkartlegging og Norsk Forening for farlig avfall (NFFA) har sammen laget en veileder «Hva gjør avfall farlig?» som nå er under revisjon. Forum for miljøkartlegging har også laget «Betongveilederen», som sier mye om nyttiggjøring av betong, sier han.

Fagtreff og kurs

18. september arrangerer Forum for miljøkartlegging- og sanering et fagtreff i Oslo dagen før Farligavfallskonferansen. Wærner opplyser at Miljødirektoratet kommer på fagtreffet.

– Her blir det muligheter til å stille konkrete spørsmål til myndighetene, sier han.

I løpet av høsten arrangerer også Forum for miljøkartlegging- og sanering og NFFA et kursopplegg over to dager i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Kursene forutsetter imidlertid nok påmeldinger.

– Den ene dagen vies til Betongveilederen, som er et forsøk på å besvare alle spørsmål som oppstår rundt prøvetaking og nyttiggjøring av betong. Dag to handler om «Hva gjør avfall farlig?», sier Wærner.

– Miljøkartleggerne må opptre enhetlig

Formålet med kursopplegget er å skape bedre forståelse for et stadig mer komplisert regelverk.

Wærner sier at Farlig avfall-kurset vil være spesielt aktuelt for aktører som tar imot, transportere og behandler farlig avfall, samt miljøkartleggere og entreprenører.

– Kurset som omhandler betongveilederen bør være interessent for entreprenører, avfallsmottak og miljøkartleggere, sier han.

Wærner sier at nye regler gjør kartleggingen av farlig avfall stadig mer komplisert.

– Klarer alle i bransjen å følge med?

– Det er en utfordring. Jo mer jeg leser om farlig avfall, jo mer klør jeg meg i hodet. Det blir komplisert og alle prosjekter trenger kanskje en konsulent. Vi ønsker å arrangere kursene for å spre kunnskapen vi har opparbeidet oss videre. Samtidig er det viktig at vi som miljøkartleggere opptrer enhetlig når det gjelder prøvetakinger, sier han.

Utfordrende med seksverdig krom i betong som skal rives

Når gamle betongbygninger rives, ønsker ofte en byggherre å komme rimeligst unna og benytte betongen som fyllmasse. Det krever at betongen ikke inneholder farlige stoffer, ellers må den leveres som ordinært eller farlig avfall.

– For ombruk av betong har det nå kommet inn et moment som gjør dette mer krevende. Miljødirektoratet sier at det skal være maks 2mg/kg seksverdig krom for at betongen skal kunne nyttiggjøres til oppfyllingsformål. I mange rivningsprosjekter finner vi høyere grenseverdier, sier Wærner.

Han mener det er en utfordring hvordan bransjen skal tolke dette. Seksverdig krom er et kreftfremkallende og svært giftig stoff.

– Vi finner oftest seksverdig krom i avrettingslaget, ikke selve råstøpen. Problemet for en riveentrerenør er at han ikke klarer å skille fraksjoner i avrettingslaget og råbetongen, forklarer Wærner.

– Hva kan man gjøre i praksis når betongen er over grenseverdien?

– Da må du søke Miljødirektoratet om dispensasjon og legge frem en plan hvordan rivningsavfallet skal utnyttes med overdekking. Det koster penger og tar lang tid. I praksis er det ingen byggherrer som kan ta seg tid til dette. Da blir betongen levert som ordinært avfall, og vi fyller opp deponiene med betong, sier han.

Rivningsprosjekt ved Radiumhospitalet kan vise vei

EU har som kjent kommet med et krav om at 70 prosent av alt byggavfall skal gjenvinnes innen 2020.

– Det høres ikke enkelt ut hvis mye betong må gå på deponi. Er det et realistisk mål?

– Jo mer man setter seg inn i dette, desto mer komplisert blir det. Jeg er usikker på om vi kan nå målet om 70 prosent gjenvinning. Multiconsult gjennomfører nå en kartlegging ved Radiumhospitalet der det skal rives 20.000 kvadratmeter. Vi har tatt hundre prøver som nå blir bearbeidet. Konklusjonen er ikke klar, men resultatene fra dette prosjektet kan vise veien videre for hvordan vi kan forstå og gjennomføre dette, sier han.

Wærner sier at resultatene fra Radiumhospitalet vil bli lagt frem i kursene som omhandler Betongveiledningen.