Illustrasjonsfoto

Arrangerer høringsmøte om ny NS 8176 rundt måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel

Tog, t-bane, trikk og tunge kjøretøyer er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger. Flytrafikk kan også gi sjenerende lydinduserte vibrasjoner i enkelte situasjoner. 

Standarden, NS 8176, handler om måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og opplevelse av vibrasjoner. Standarden er nå revidert og sendt ut på høring. Forslaget vil bli presentert på Standard Morgen onsdag 31. mai.

Byggteknisk forskrift krever at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold i byggverk og på uteareal avsatt for rekreasjon og lek. 

- Det er i de fleste tilfeller på planstadiet at problematikk knyttet til vibrasjoner kan og bør løses. Det er kostbart og tungvint å iverksette tiltak mot vibrasjoner etter av bygningen er satt opp. Ofte er det heller ikke mulig. Den beste løsningen er etablere vibrasjonsisolerende tiltak ved kilden for å redusere omfanget og problemer med vibrasjoner, heter det i en melding fra Standard Norge.

Første utgave av NS 8176 ble laget mens Gardermobanen var under oppføring. Den gang ble det gjennomført vibrasjonsmålinger, analyser og en spørreundersøkelse om opplevelse av vibrasjoner fra vei og bane. Dette ble grunnlaget for standardens målemetodikk, vibrasjonsklasser og virkningskurver om opplevelse. Det har nå gått nesten 20 år hvor standarden har blitt brukt med gode erfaringer, også utenfor Norges grenser.

Etter å ha samlet inn erfaringer har det i de siste par årene kommet meldinger om behovet for oppdatering og presisering av enkelte måletekniske forhold. Man har derfor funnet det riktig å revidere standarden, og standardiseringskomiteen har gått gjennom alle innspill og erfaringsdata. Metodikken og virkningskurvene er oppdatert etter analyser som er gjort av NGI og TØI. Disse endringene og annet innhold i standarden vil bli presentert og diskutert på Standard Morgen.

Les mer her