Arnstad vil møte anleggsnæringen

Samferdselsdepartementet og statsråd Marit Arnstad vil møte anleggsnæringen på et møte i Oslo 13. mai. Ellers fortsetter hun sitt opplegg med å invitere utenlandske entreprenører til Norge.

I tillegg til å ha informasjonsmøter om Nasjonal Transportplan i Oslo, legges det opp til å ha et slikt møte også i Leipzig i Tyskland.

Den 13. mai holdes et informasjonsmøte i Oslo om kommende prosjekter i Nasjonal transportplan. Møtet er rettet inn mot det nasjonale anleggsmarkedet. Det vil være nyttig at ledere fra anleggsbedriftene møter opp på dette møtet. Se påmeldingen under.

Et liknende møte, rettet mot det internasjonale markedet, vil bli gjennomført i Leipzig i Tyskland den 22. mai.

Regjeringen la 12. april fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportpIan 2014-2023 som omfatter virksomhetsområdene til Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS.

Samferdselsdepartementet ønsker å informere leverandører og andre interesserte om de utfordringer og muligheter dette innebærer for bransjen. Det holdes et informasjonsmøte på Rica Helsfyr hotell i Oslo 13. mai med følgende program:

Møteleder

Eva Hildrum, departementsråd Samferdselsdepartementet

Møteplan

1000-1015 Innledning

Marit Arnstad, samferdselsminister

1015-1100 Kommende riksvegprosjekter anlegg, drift og vedlikehold

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør og leder av styringsgruppa for Nasjonal transportplan

1100-1145 Kommende jernbaneprosjekter anlegg, drift og vedlikehold

Elisabeth Enger, jernbanedirektør

1145-1230 Lunsj

1230-1300 Kommende luftfartsprosjekter

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor

1300-1330 Kommende prosjekter sjøtransport

Per Jan Osdal, assisterende kystdirektør

1330-1400 Spørsmål og kommentarer, avsluttende merknader

Påmelding er nødvendig. Påmelding sendes til  Bente Sylliåsen, bsy@sd.dep.no eller Anne Marie Andersen ama@sd.dep.no innen 1. mai.