Arbeidstilsynet gjennomføre fysiske tilsyn.

Arbeidstilsynet trapper opp aktiviteten - har utført 558 tilsyn på tre måneder

I en periode under koronapandemien gjennomførte Arbeidstilsynet kun tilsyn der det var fare for liv og helse. Siden mai har de trappet opp tilsynsaktiviteten betraktelig.

Ifølge en oversikt Arbeidstilsynet har oversendt Byggeindustrien har de i alt gjennomført 558 tilsyn mellom 12. mars og 12.juni.

Hovedvekten av dem, 433 tilsyn, er gjennomført etter at de trappet opp tilsynsvirksomheten første mai, og rundt åtte av ti tilsyn gjelder bygg og anleggsbransjen.

– Vi har nå i stor grad åpnet for å gjennomføre fysiske tilsyn, men på en måte som ivaretar smittevern. Det gjør vi av hensyn til både de vi kommer på tilsyn hos og egne ansatte. De viktigste smitteverntiltakene er å holde avstand, ikke utveksle dokumentasjon og forsøke å korte ned på samtaletiden med de vi snakker med i virksomhetene, sier Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør for tilsyn i Arbeidstilsynet.

Holder avstand

Han sier til de heller ber om å få tilsendt dokumentasjon i ettertid om det er nødvendig. De kan også ta bilder av dokumentasjon på stedet.

– Erfaring så langt er at virksomhetene er innforstått med dette og vi har ikke opplevd negative tilbakemeldinger fra de vi har vært på tilsyn hos, sier Løvås.

I 352 av tilsynene er det sendt ut tilsynsrapport, mens i 206 av sakene er ikke rapportene ferdigstilt ennå.

Arbeidstilsynet har også fulgt opp tips på andre måter enn tilsyn, for eksempel via telefon til arbeidsgiver eller byggherre. De kan ikke gi reaksjoner når de ikke utfører kontroll, men oppfølgingen kan likevel bidra til å forebygge ulykker.

Vil normalisere aktiviteten

Arbeidstilsynet jobber nå med å se på hvordan vi kan tilpasse tilsynsaktiviteten for resten av 2020.

– Målet er å normalisere tilsynsaktiviteten mest mulig ut ifra våre opprinnelige planer for 2020, men det vil også fremover være behov for tilpasninger. Det kan for eksempel være innebære videotilsyn, tilpasse fristene og selvfølgelig ta nødvendige smittevernhensyn, sier Løvås.

Reaksjonsbruken etter tilsyn vil også normaliseres.

– Da samfunnet stengte i midten av mars valgte vi å sette saker der vi forberedte overtredelsesgebyr på vent. Vi stoppet også løpende tvangsmulkt for pålegg som ikke var oppfylt innen fristen. Nå har vi gjenopptatt sakene med overtredelsesgebyr. De som ikke har benyttet denne perioden til å oppfylle pålegg der det var vedtatt tvangsmulkt, vil nå tvangsmulkten løpe igjen, sier han.

A-krimsentrene også i gang igjen

Ifølge avdelingsdirektør Borghild Lekve for arbeidslivskriminalitet er også flere av a-krimsentrene godt i gang med tilsynsaktiviteten igjen, blant annet i bygg og anlegg.

– Vi har vært ute sammen med NAV, politiet og Skatteetaten, blant annet for å kontrollere brudd på permitteringsreglene. I tillegg ser vi fra Arbeidstilsynet spesielt på arbeidsforhold som arbeidsavtale og arbeidstid. I byggebransjen kontrollerer vi også HMS-kort, sier Lekve.

Hun oppfordrer publikum til å ta kontakt dersom de har mistanke om ulovligheter, misbruk av permitteringsreglene eller slurv med sikkerhet og HMS.