Usikret arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til alvorlige arbeidsskader. Foto: ArbeidstilsynetHer noterer Arbeidstilsynets inspektør manglende gavlsikring. Foto: ArbeidstilsynetDenne gardintrappen utgjør ingen sikker arbeidsplass. Foto: ArbeidstilsynetSag uten vern. Foto: ArbeidstilsynetTrapp og hems uten rekkverk. Foto: ArbeidstilsynetStillas uten rekkverk. Foto: ArbeidstilsynetStillasramme plassert på puter. Foto: ArbeidstilsynetFoto: ArbeidstilsynetFoto: ArbeidstilsynetFoto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet stanset arbeid på nærmere 200 byggeplasser i storaksjon

Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 400 kontroller på byggeplasser i de to siste ukene i september. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Nesten 140 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding onsdag.

I ni av ti tilsyn der arbeid ble stanset, var årsaken uforsvarlig arbeid i høyden. Manglende verneutstyr på sag var årsak til stans i tre av ti tilsyn. I noen tilsyn var begge disse forholdene årsak til stans, heter det i pressemeldingen.

– Dette er ikke godt nok. Å utsette arbeidstakerne for farlig arbeid i høyden og arbeid med sag der verneinnretningene er fjernet, må få konsekvenser. Derfor har vi økt bruken av overtredelsesgebyr, og vi håper det vil føre til at flere gjør tiltak som styrker sikkerheten til arbeidstakerne, også før vi kommer, uttaler Stig Magnar Løvås, aktivitetsansvarlig for bygg og anlegg i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet gjennomførte en tilsvarende aksjon i mai.

Andelen som ble stanset, er, ifølge pressemeldingen, den samme nå i høst som den var i den gang. Andelen overtredelsesgebyr som vurderes er litt lavere. Det er imidlertid ikke grunnlag for å tolke det som en positiv utvikling, skriver Arbeidstilsynet. Dårlig vær i deler av aksjonsperioden førte til at det flere steder ikke pågikk arbeid i høyden da inspektørene kom på tilsyn.

Alvorlig sikkerhetssvikt

Farlig arbeid i høyden er årsak til nesten 70 prosent av overtredelsesgebyrene Arbeidstilsynet vurderer å gi etter aksjonen i september. Manglende vern på sag er årsak i mer enn 30 prosent av tilfellene, og mangel på gyldig HMS-kort årsak i nesten 50 prosent av tilfellene. Dette innebærer at det også ble avdekket flere typer brudd som gir grunnlag for overtredelsesgebyr i en del av tilsynene, heter det i meldingen fra Arbeidstilsynet.

– Dette betyr at noen av virksomhetene har alvorlig sikkerhetssvikt på flere vesentlige områder som bransjen selv vet er viktig å ha på stell, sier Løvås.

Noen virksomheter setter opp forholdsvis store hytter uten at skikkelig stillas eller andre tiltak er på plass. Og arbeidstakerne har ikke tilgang på spise- eller toalettfasiliteter i rimelig nærhet, heter det i meldingen.

Stort forbedringspotensial

Dette er en hovedårsak til at Arbeidstilsynet i 2017 og 2018 har gjennomført to slike nasjonale aksjoner i året. I tillegg gjøres mange tilsyn med dette temaet resten av året.

– Arbeidstilsynet bruker betydelige ressurser for å styrke sikkerheten ved arbeid i høyden og bidra til bedre forebygging av fallulykker. Det skal vi fortsette med, og vi forventer at alle aktørene i bransjen tar tak i dette. Mange aktører jobber godt og seriøst med det forebyggende arbeidet. Men det er fortsatt et stort forbedringspotensial i deler av bransjen, sier Løvås.

Arbeidstilsynet skriver i meldingen at de også erfarer at mange skader seg ved bruk av sag, og typiske skader er at man mister én eller flere fingre. I aksjonene i 2018 har derfor Arbeidstilsynet i tillegg til å kontrollere om arbeid i høyden ble utført på en sikker måte også kontrollert om sager som brukes hadde påmontert vern og spaltekniv.

– Gebyr fungerer

Selv om hovedinntrykket fra aksjonen er at det ikke er bedring, var det noen positive forhold å finne. Noen aktører som har fått overtredelsesgebyr tidligere hadde nå alt på stell. I enkelte områder, der noen virksomheter tidligere hadde hatt tilsyn som medførte overtredelses­gebyr, hadde også andre aktører i samme område nå sørget for at arbeid i høyden og bruk av sag foregikk på en sikker måte.

– Det tyder på at bruken av overtredelsesgebyr virker preventivt og har en positiv effekt på tilstanden i arbeidslivet, sier Løvås.

Arbeidstilsynet har hatt mulighet til å gi overtredelsesgebyr siden 2014, og gir slike gebyrer i stadig større grad.

Så langt i år har Arbeidstilsynet gitt overtredelsesgebyrer for 15,2 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden. Oftest dreier dette seg om usikret arbeid i høyden og feil og mangler på stillas. Det høyeste gebyret så langt var på 300 000kroner for slike brudd på regelverket.

For brudd på HMS-kortplikten alene er det fattet 144 vedtak om overtredelsesgebyr så langt i 2018. Det har resultert i gebyrer for om lag 2,1 millioner kroner til virksomheter som har manglet HMS-kort. Dette er gebyrer det burde være billig for virksomhetene å unngå gjennom å sørge for at alle i virksomheten som skal ha HMS-kort har gyldig kort.

Dette er de typiske funnene i tilsynene:

  • Manglende rekkverk og enderekkverk er en gjenganger
  • Sikkerhetsmangler ved atkomst og forankring
  • Ulike mangler ved stillas
  • Manglende sikring i gavl
  • Manglende sikring i utsparinger
  • Usikret arbeid i forbindelse med tekking av tak
  • Stiger er ikke sikret i toppen
  • Lift er ikke kontrollert av arbeidsgiver og mangler bruksgodkjenning
  • Sager som brukes mangler spaltekniv og vern
  • Arbeidstakerne har ikke HMS-kort, eller kortet de har er ikke gyldig