Arbeidet med nytt Riksregulativ for ferjetakster fortsetter

Etter ønsker fra norsk næringsliv og krav fra Stortinget, fortsetter Statens vegvesen arbeidet med å gjøre dagens Riksregulativ for ferjetakster enklere og bedre.

Målsettingen er at det skal være mulig å betale med samme (verdi-) kort i alle riksvegferjesamband i hele landet basert på avtale med ett ferjeselskap. For å muliggjøre dette må det gjøres endringer i dagens Riksregulativ for ferjetakster. Et nytt og forenklet ferjetakstregulativ kan gjøre billetteringen om bord på ferjene ensrettet, enklere og raskere. Dette vil legge til rette for kostnadsbesparelser i ferjeselskapene samt en bedre kapasitetsutnyttelse av ferjene. En reduksjon av kostnadene i riksvegferjedriften vil kunne komme trafikantene til gode i form av et bedre ferjetilbud. I forslaget til forenklet regelverk og endringer i takstregulativet, som Statens vegvesen la fram i mai, ble det foreslått å redusere antall takstklasser, innarbeide passasjerbetalingen i kjøretøytakstene, differensiere takstene etter årstid samtidig som det ble foreslått å gjennomføre endringer i rabattstrukturen Forslaget innebærer at noen trafikanter vil komme bedre ut og noen vil kunne komme dårligere ut enn i dag. I tråd med forutsetninger gitt av Stortinget skal den samlede betalingen fra trafikantene holdes uendret. Utfordringen for Statens vegvesen består altså i å forhindre at noen grupper kommer urimelig godt eller dårlig ut. Høringsuttalelsene ga varierende oppslutning til forslaget. Høringsinstansene la særlig vekt på konsekvensene for næringslivet og pendlerne. Statens vegvesen vil i den grad det er mulig i forhold til forutsetningene søke å ta hensyn til høringsuttalelsene. I vårt videre arbeid med et nytt ferjetakstregulativ, med tilhørende system- og teknologiutvikling, tar vi fortsatt sikte på å forenkle ferjebetalingen. I tråd med tilbakemeldingene fra høringen tar vi sikte på å skjerme storbrukere av ferjetjenester, med særlig vekt på næringslivet. Frem mot Statens vegvesens oversendelse av sitt bidrag til statsbudsjettet i august fortsetter arbeidet med endelig forslag til nytt ferjetakstregulativ. I dette forslaget vil næringslivet bli prioritert! Det er Stortinget, i sist innstans, som skal ta endelig stilling til detaljene i forslag til nytt ferjetakstregulativ i forbindelse med fremlegging av Statsbudsjett 2006.