Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Arbeiderpartiet foreslår 30 nye boligtiltak

Denne uken la Arbeiderpartiet frem 30 forslag til ny boligpolitikk på Stortinget. Forslaget utgjør, ifølge partiet, en økning på 170 millioner fra regjeringens forslag i alternativt statsbudsjett. I tillegg foreslår Ap å øke Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen i Arbeiderpartiet. Foto: Ap

Den foreslåtte nye boligpolitikken ble fremmet i behandlingen av neste års statsbudsjett i Kommunalkomiteen i Stortinget tirsdag av boligpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen.

– Vi går til valg på å endre boligpolitikken, og jeg forventer gjennomslag for disse punktene i en ny Arbeiderparti-styrt regjering, sier hun til Byggeindustrien.

Regjeringen la tidligere i desember frem sin strategi for en ny sosial boligpolitikk. Blant annet bevilges 3,4 millioner kroner til bostøtte og 30 millioner kroner til Husbanken for nye løsninger.

Last ned regjeringens boligstrategi her.

I Arbeiderpartiets alternative forslag økes pengebruken i boligpolitikken med 170 millioner kroner utover regjeringens forslag i alternative budsjett. I tillegg foreslår Ap å øke Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner.

– Vi ønsker å bruke Husbanken mye mer aktivt enn det regjeringen gjør i dag. Regjeringen bruker bare Husbanken til å skaffe boliger til de aller mest vanskeligstilte. Vi mener Husbanken skal være til for flere, for eksempel unge boligkjøpere. Kommunene er ansvarlige for boligbyggingen i Norge, men Husbanken er et virkemiddel om staten har, sier Staalesen til Byggeindustrien.

Forslagene er delt inn i fire hoveddeler: Husbanken som aktør, tilrettelegging av mer boligbygging, en mer miljøvennlig boligbygging, samt utvikling av gode bomiljø.

Dette er Arbeiderpartiets 30 forslag til ny boligpolitikk:

 1. Gi Husbanken en større rolle i å løse utfordringer i boligmarkedet distriktene.
 2. Sikre Husbanken handlingsrom til å være pådriver for å utvikle nye modeller og arbeidsmetoder som bidrar til at de som er utenfor boligmarkedet kommer innenfor.
 3. Styrke Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner.
 4. Øke bostøtten med 75 millioner kroner.
 5. Utvide Husbankens samfunnsoppdrag og målgrupper.
 6. Gjennomføre prøveordninger der det offentlige kan gå inn og hjelpe folk inn i boligmarkedet og sette av fem millioner kroner i 2021 til Husbanken slik at de kan utvikle ulike modeller for prosjekter som kan hjelpe unge og enslige med gode inntektsmuligheter i fremtiden inn på boligmarkedet.
 7. Gi flere kommuner mulighet til hjelpe beboere i kommunale boliger som ønsker å kjøpe egen bolig.
 8. Innføre en statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp som skal legge til rette for boligbygging gjerne med nye eieformer, og bevilge 20 millioner kroner til dette i 2021.
 9. Gi kommunene mulighet til å fastsette disposisjonsform i boligprosjekter gjennom endring i Plan- og bygningsloven.
 10. Opprette en ny tilskuddsordning for boligetablering i distriktene.
 11. Sørge for at de kommunene som får større statlige kollektivutbygginger, forplikter seg til en sterkere koordineringer av boligbygging, arealbruk og utbygging av transportsystemer.
 12. Bruke offentlig innkjøp til å stille høye miljøkrav, og utfordre byggebransjen til å utvikle nye, smarte rehabiliterings- eller nybyggløsninger, slik blant annet Statsbygg og Oslo kommune gjør.
 13. Lage klimaregnskap nasjonalt og kommunalt etter modell fra Oslo og Bergen.
 14. Stille krav til bruk av materialer uten miljøgifter og lavest mulig klimagassutslipp.
 15. Stille tydeligere krav til energieffektivisering.
 16. Stimulere til mer gjenvinning eller ombruk av byggematerialer.
 17. Etterspørre kvalitet som tåler påkjenning fra både normal bruk og forventede endringer i klimaet.
 18. Bli bedre på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Når industriområder og industribygg gjøres om til boligbygg, må det stilles krav om gjenbruk av bygninger heller enn å rive og bygge nytt.
 19. Innføre krav til miljøklassifisering ved leie i næringseiendommer.
 20. Utvikle bærekraftige vedlikeholdsplaner tilpasset borettslag, og støtteordninger for rehabilitering av borettslag med bedre energiløsninger.
 21. Husbanken skal være en pådriver for klimavennlige bygging og må samspille med Enova om dette.
 22. Styrke og utvide områdesatsingsarbeidet med 35 millioner kroner i 2021.
 23. Øke heistilskuddet med 20 millioner kroner.
 24. Øke det statlige investeringstilskuddet med 44,9 millioner kroner.
 25. Se på muligheten for å styrke Husleieloven som forbrukerlov.
 26. Vurdere muligheten for å gjøre tidsbegrensede leiekontrakter som hovedregel, med færre muligheter for utleier å fravike dette.
 27. Vurdere behovet for tilsynsorgan for det private utleiemarkedet.
 28. Vurdere reguleringstiltak som kan gi leietakere mer stabilitet og langvarige leieforhold.
 29. Se på muligheten for å innføre en sertifiseringsordning av utleiere.
 30. Vurdere å innføre en Bo-indeks i kommunalboliger med hjemmebesøk som avdekker feil og mangler ved en bolig og bomiljøet rundt.