Fra dagens strekning. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Andre gangs varsel om planoppstart og høring planprogram for E134 Saggrenda-Elgsjø

Statens vegvesen kunngjør nå oppstart med detaljreguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med planprogram og anbefalt veilinje.

Prosjektets formål er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker E134 over Meheia mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden.

- I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt. Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn, melder vegvesen.no.

Gjennom behandlingen av planprogrammet skal det også fastsettes hvilken trasé det skal utarbeides reguleringsplan for. Som grunnlag for dette valget er det utarbeidet utkast til deltemarapporter for prissatte og ikke prissatte konsekvenser for fire alternative veilinjer, og dette arbeidet er oppsummert i en silingsrapport.

Forslag til planprogram med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra 3. august til 18. september 2020. Dokumentene kan leses her.