Anbefaler å bygge videre på dagens trasé på E39 i Orkdalsregionen

Videreutvikling av dagens trasé på E39 i Orkdalsregionen gjør det best både med hensyn til måloppnåelse og samfunnsøkonomi. Det viser Statens vegvesens konseptvalgutredning for området.

I den såkalte konseptvalgutredningen for Orkdalsregionen, E39 Stormyra–Klett, har Vegvesenet utredet forskjellige muligheter for å utvikle E39 videre frem mot 2050.

- De forskjellige løsningene har blitt sett i sammenheng med transportsystemet for øvrig i Orkdalsregionen, heter det i en melding fra etaten.

Det pekes på at alternativet med en videreutvikling av dagens trasé gir god måloppnåelse og har lavest investeringskostnad av konseptene med tiltak på E39.

- Alternativet gir mest nettonytte per budsjettkrone. Målet er å benytte mest mulig bruk av dagens veg, og dermed bygge videre på de investeringene som allerede er gjennomført, skriver Vegvesenet.

Det anbefalte konseptet innebærer høye investeringskostnader, og kan gjennomføres i flere etapper.

- Første prioritet vil være en ombygging av krysset på Klett. På strekningen mellom Stormyra og Høgkjølen og videre mellom Harangen og Orkanger anbefaler vi en trinnvis utbedring hvor man i første omgang begrenser investeringene til flaskehalser og andre mindre investeringer som TS- tiltak, avkjørselsregulering og lignende.

Alle dokumentene i forbindelse med utredningen finnes her.