– Vekst er og har alltid vært viktig for AF Gruppen. Vi må alltid ha noe å strekke oss etter og vekst har i seg selv mange positive sider og gir mye energi til hele organisasjonen, sier konsernsjef Amund Tøftum. Foto: Sindre Sverdrup Strand

- AF skal være Nordens mest lønnsomme entreprenør

Konsernsjef Amund Tøftum har sammen med resten ledelsen nå staket ut planen for AF Gruppens videre ferd de neste fire årene. Hovedmålet er tindrende klart. – Vi skal være Nordens mest lønnsomme entreprenør, sier Tøftum til Byggeindustrien.

Han peker på flere retninger og satsingsområder man skal jobbe oppimot for å komme dit, men i rene tall betyr dette en bunnlinje på sju prosent, en omsetning på 40 milliarder kroner og null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær innen 2024.

– Det klart viktigste punktet er det siste. Vi skal jobbe knallhardt og målrettet for å nå målet vårt om null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Vi har allerede i dag et bra nivå i forhold til bransjesnittet, men dette er likevel ikke godt nok, vi må og skal bli bedre, sier Tøftum. Han er også klar på at de har stilt seg hårete mål med kraftig vekst på både topp- og bunnlinje.

– Vekst er og har alltid vært viktig for AF Gruppen. Vi må alltid ha noe å strekke oss etter og vekst har i seg selv mange positive sider og gir mye energi til hele organisasjonen. Men denne veksten skal være fundamentert på god lønnsomhet. Lønnsomheten kommer klart foran vekstmålet. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe hardt for å vokse videre, men det vil bli justert av lønnsomhetskravene. Og dersom vi ser at veksten vil gå på bekostning av lønnsomhet vil det kunne komme perioder der veksttakten vil variere, påpeker konsernsjefen.

– Er en glød i selskapet
Målene som nå er kommunisert ut innebærer at de skal legge halvparten av dagens AF på toppen av omsetningen, kombinert med en relativ kraftig forbedring av lønnsomheten.

– Organisasjonen er gira, men vi er likevel ydmyke til kravene dette setter til oss alle. Ikke minst med tanke på HMS-arbeidet og skadestatistikken. Men jeg merker at det er en glød i selskapet for å nå disse felles målene, sier han.

Strategien i AF bygger videre på dagens forretningsmodell.

– Kjernen ligger i forretningsideen og gjennom å skape muligheter. Vi er en prosjektvirksomhet som skal ha en kompromissløs holdning til HMS og etikk. Dette er helt sentralt i kulturen i AF og folkene våre. Vi jobber etter fire konkrete punkter; verdibasert kultur, medeierskap, desentralisert beslutningsmyndighet og aktiv risikostyring, legger han til.

Tøftum kunne nylig presentere konsernets nye fireårsplan for alle de ansatte. Fredag er turen kommet til investorene og markedet for øvrig, i forbindelse med fremleggelsen av tallene for fjerde kvartal og 2020 samlet. Disse tallene er følgelig foreløpig ikke kjent, men sett opp mot veksten i de tre første kvartalene kan man forvente en omsetning på rundt 26 milliarder kroner. I 2019 omsatte konsernet for 22,6 milliarder kroner, med en driftsmargin på 5,9 prosent.

En omsetning på rundt 25-26 milliarder kroner vil bety at de har knust målet i forrige langtidsplan for konsernet, som innebar en omsetning på 20 milliarder kroner innen 2020. I den planen var det ikke kommunisert ut et konkret bunnlinjemål, men dette har altså fått en mer sentral plassering i planen for 2021-2024.

Konsernsjefen understreker at resultatene selvsagt ikke vil komme av seg selv, og vil kreve mye av de ansatte i alle ledd. AF Gruppen har bygget seg opp til å bli en omfattende organisasjon, som teller over 100 selskaper med stort og smått, og disse sysselsetter rundt 5.500 personer.

– AF Gruppen har hatt solid vekst i mange år. Når AF staker ut kursen mot årene fremover, skal vi fortsette å være nysgjerrige, utfordre, og vokse. Men fremover blir det viktig å sikre at veksten er lønnsom for kundene våre, klimaet, samfunnet, for eierne og for de ansatte, sier konsernsjefen.

Fire strategiske initiativ

I den forbindelse har de jobbet frem fire strategiske initiativ som avgjørende for å nå målene de har satt seg.

– Det er dette som ligger i bunn for at vi skal nå de overordnede målene, og skal være med på å forme veien vår videre, påpeker han. De fire strategiske initiativene er fag og ledelse, kunder og leverandører, klima og miljø samt innovasjon.

– Vi skal fortsette å tiltrekke og utvikle de beste talentene, og sørge for at alle får like muligheter. Vi tror at bedre mangfold er bra for både trivsel og arbeidsmiljø, men fremfor alt så er det er lønnsomt. For når vi klarer å utnytte kraften i mangfoldet, så får vi flere perspektiver og tar klokere beslutninger, sier han.

Tøftum vil også sette krav til sine kunder og leverandører.

– Vi skal være den fortrukne samarbeidspartneren og bygge langsiktige samarbeidsrelasjoner basert på tillit, prestasjon og lojalitet. De beste samarbeidspartnerne, de som ikke går på kompromiss når sikkerhet og etikk blir satt på prøve, de skal AF jobbe med. Samtidig skal vi være en attraktiv partner for både byggherrer og leverandører, sier han.

Tøftum understreker også at det vil bli viktigere enn noensinne å utvikle virksomheten på en bærekraftig måte.

– Vår bransje belaster miljøet og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig. Vi skal bruke vår kompetanse til å redusere avfall og klimagassutslipp i prosjektene og påvirke kundene til å velge gode miljøløsninger, sier han.

I fireårsplanen trekkes også innovasjon frem som et av de fire strategiske initiativene.

– Alt kan forbedres. Vi vil fortsette arbeidet med digitalisering, bedre utnyttelse av data og er stadig på utkikk etter nye forretningsmuligheter. Identifisering av produktivitetsforbedringer, kan føre til utvikling av løsninger i eget hus, eller investering i miljøer, kompetanse eller teknologi som kan gi store gevinster for AF sin prosjektindustri, mener konsernsjefen. Han vil derfor legge til rette for både å gå nye veier og tenke annerledes, og se på spennende investeringsmuligheter i nye selskaper.

– Dette har vi stor grad gjort allerede, og er noe vi definitivt vil fortsette med.

Organisk vekst

Tøftum peker på at størstedelen av veksten vil komme organisk, og gjennom videreutvikling av selskapene og kompetansen som allerede finnes i konsernet. Men de kommer også til å kjøpe opp nye selskaper om de skulle passe profilen.

– Vi vil helt klart vurdere ytterligere oppkjøp som kan tilføre oss merverdi. Det har vært en del av kjernen i AF Gruppen helt siden oppstarten, sier han.

Skal man nå målene må veksten ligge på rundt ti prosent i året, noe som blir stadig mer utfordrende med tanke på størrelsen på konsernet.

– Veksten skal komme innen plattformer som tilfredsstiller kravene våre. Det er Ikke et mål om å bli størst i enkelte geografier eller markeder. Det er de gode teamene våre som skal levere og de som får vekstmuligheten, både i Norge og Sverige, sier han.

I Sverige omsetter de i dag for rundt fire milliarder kroner og har 1.000 ansatte.

– Det er definitivt et stort potensiale for videre utvikling i Sverige, sier han.

God respons
Konsernsjefen, som tok til i rollen i august i fjor, sier de har fått god intern respons på den nye fireårsplanen.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på det vi har presentert for de ansatte, sier han. Presentasjonen av planen ble naturlig nok i stor grad gjennomført via digitale plattformer.

– Det har dermed vært noe annerledes enn ved tidligere planpresentasjoner, men koronapandemien medfører at det i år måtte bli slik, og det har vi fått til på en god måte, sier Tøftum.

Han er rask med å understreke at koronapandemien helt klart har gitt noen utfordringer og ikke minst ekstra kostnader, men at det også er viktig å se mulighetene.

– Koronapandemien har skapt til dels store utfordringer, selv om vi i hovedsak har klart å holde hjulene godt i gang i hele organisasjonen gjennom denne perioden. Men det gjelder også å se på hvilke dører som kan åpne seg gjennom en slik utfordrende fase, og det har vi hele veien forsøkt å gjøre, sier han.

Det betyr at fireårsplanen ikke er tungt koronapreget, men basert på hvilke mål de ser som realistiske for konsernet videre fremover.

– Det har vært et privilegium å ta over et selskap i så god stand som jeg har gjort, og nå blir det en felles oppgave å bygge videre på dette og skape et enda bedre AF, sier Tøftum.

Allerede fredag får vi fasiten for fjoråret, og hvilke tall konsernet må strekke seg etter for å nå målene for inneværende år.