Anleggsvirksomheten nådde i 4. kvartal en resultatmargin på 12,3 prosent. Her fra gigantprosjektet E18 Tvedestrand – Arendal. Foto: Hampus Lundgren.

AF Gruppen med resultatmargin på 5,8 prosent for 2019

AF Gruppens omsetning økte med 14 prosent til 6,465 milliarder kroner i fjerde kvartal, og økte med 20 prosent for året. Resultatmarginen endte på 6,0 prosent i 4. kvartal og 5,8 prosent for 2019.

AF Gruppens omsetning var på 6,465 milliarder kroner (5,656) i 4. kvartal og resultat før skatt ble 388 millioner kroner (373), noe som tilsvarer en resultatmargin på 6,0 prosent (6,6 prosent). Omsetningen er på 22,612 milliarder kroner (18,767) for året. Resultat før skatt ble på 1,317 milliarder kroner (1,136) for 2019. Dette ga en resultatmargin på 5,8 prosent (6,1 prosent). Samlet ordrereserve var på rekordhøye 28,200 milliarder (21,541) per 31. desember 2019.

- God risiko- og prosjektstyring og et rekordhøyt aktivitetsnivå bidro til at AF Gruppen leverer tidenes beste kvartal, både målt i omsetning, resultat og ordrereserve. Samtidig har vi enda større ambisjoner for fremtiden, og vi skal kontinuerlig forbedre eksisterende virksomhet og utforske nye forretningsmuligheter. Gjennom godt samspill og samarbeid med kundene skal vi bidra til innovasjon og samfunnsnytte, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, i en melding fra selskapet.

Anleggsvirksomheten nådde i 4. kvartal en resultatmargin på 12,3 prosent.

– Flere prosjekter i avslutningsfasen medfører et betydelig lavere aktivitetsnivå for AF Anlegg sammenlignet med samme kvartal i 2018, men enheten leverer svært gode resultater. Enheten har inngått flere store kontrakter i kvartalet, skriver selskapet.

Virksomhetsområdet Bygg hadde i 4. kvartal en omsetning på 2,788 milliarder kroner, og oppnådde en resultatmargin på 7,4 prosent.

– De fleste forretningsenhetene innen segmentet har omsetningsvekst og leverer gode resultater for kvartalet. For året endte omsetningen på 10,581 milliarder, som gir en omsetningsvekst på 16,9 prosent sammenlignet med 2018, melder AF Gruppen.

Betonmast ble en del av AF Gruppen 31. oktober 2019. I de to siste månedene av 2019 hadde Betonmast en omsetning på 1,226 milliarder kroner og leverte et resultat før skatt på 46 millioner, tilsvarende en resultatmargin på 3,8 prosent.

- Solid posisjon
- AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble på 784 millioner kroner (582) i 4. kvartal 2019. AF Gruppen hadde per 31. desember 2019 netto rentebærende gjeld på 163 millioner, sammenlignet med netto rentebærende fordringer på 894 millioner ved utgangen av 2018, heter det i en melding fra selskapet. Endringen skyldes hovedsakelig implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 1. januar 2019. Balanseførte leieforpliktelser som i år innregnes som følge av standardendringen var på 941 millioner kroner per 31. desember 2019 og disse inngår i netto rentebærende gjeld. Resultat per aksje for 2019 ble på 8,50 kroner (7,88). Styret foreslår et utbytte på 6,00 kroner (5,00) per aksje til utbetaling 1. halvår 2020.

H-verdi på 1,2
H-verdien for 4. kvartal var 1,5 (0,6). For 2019 var H-verdien 1,2 (0,8). Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken.

Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,4 prosent (3,3 prosent).

- Fundamentet for vår virksomhet er fortsatt å tiltrekke oss og utvikle bransjens beste folk. AF skal være et selskap talentene søker til, uavhengig av kjønn. Vi må tilrettelegge for like muligheter for alle, og vi har satt høye ambisjoner for mangfold generelt og kvinneandel spesielt. Dette er et langsiktig arbeid, og det er gledelig at arbeidet gir positive resultater. Samtidig skal vi videreutvikle arbeidsmiljøet og evnen til å drive god prosjektstyring, og har et tydelig mål om null arbeidsrelatert skadefravær, sier Grongstad.