Illustrasjonsfoto: AF gruppen

AF-ansatte kjøper en million aksjer i eget selskap

Totalt har 534 ansatte i AF Gruppen tegnet seg for kjøp av i alt 1.000.000 aksjer gjennom selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

Aksjene tegnes til en kurs på 101,60 kroner pr. aksje, som tilsvarer 20 prosent rabatt i forhold til gjennomsnittlig børskurs i tegningsperioden.

I denne forbindelse har styret vedtatt å selge 141.544 av selskapets egne aksjer. Selskapet vil når salget er gjennomført eie 0 egne aksjer.

Styret har i tillegg vedtatt en emisjon på 858.456 aksjer mot selskapets ansatte, i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 09.05.2018.

Selskapets aksjekapital vil bli forhøyet med 42 922,80 kroner ved utstedelsen av 858.456 aksjer, hver pålydende 0,05 kroner. Antall aksjer i AF Gruppen ASA vil etter emisjonen er gjennomført være 98.819.456, som tilsvarer en aksjekapital på 4.940.972,80.

Salg og emisjon av aksjer forventes gjennomført innen 31. oktober 2018.