Osmund Kaldheim

9,2 milliarder kroner i startlån fra kommunene i fjor

Tall fra Husbankens årsrapport viser at kommunene betalte ut mer i startlån til boligkjøp for vanskeligstilte husstander i 2018 enn noen gang tidligere. En økende andel av de boligsosiale virkemidlene går til barnefamilier.

- Startlån er det viktigste virkemidlet for at personer med varig lav inntekt kan kjøpe bolig. Husbanken prioriterte i 2018 søknader fra kommunene om startlån høyest ved fordeling av tilgjengelige utlånsmidler. Kommunene fikk tilført ønsket ramme for videre utlån til sine lånekunder. Antall mottakere av startlån holdt seg på samme nivå som i 2017, men flere fullfinansierte boligkjøpet med startlån. Dermed økte de samlede startlånsutbetalingene fra kommunene til 9,2 milliarder kroner, det høyeste tallet noen gang, heter det i en melding fra Husbanken.

- Flere kan eie med startlån. Startlånet, eventuelt i kombinasjon med etableringstilskudd, gjør det mulig å finansiere boligkjøp for så godt som alle med lav inntekt og betjeningsevne. Utfordringen er å ta i bruk de «boligsosiale egenskapene» ved startlån som fastrente, avdragsfrihet og i visse tilfeller utvidet avdragstid, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Høyere etterspørsel etter lån enn tilgjengelig ramme
Husbanken prioriterer lån og tilskudd til vanskeligstilte. Lånerammen var i 2018 på 17 milliarder kroner og var tilstrekkelig til å innvilge lånesøknader til boligsosiale formål. Etterspørselen etter lån til oppføring av nye boliger med merkvaliteter innen tilgjengelighet og miljø var høyere enn tilgjengelig låneramme etter at boligsosiale formål var prioritert.

- Når lånerammen var brukt, måtte resterende søknader til ordinære grunnlån avslås og henvises til privat finansiering eller til å søke på nytt i 2019, skriver Kaldheim leders beretning i Husbankens årsrapport.

Av rapporten fremgår det også at Husbankens andel av finansieringen av nye boliger i 2018 var den laveste siden Husbanken ble etablert i 1946.

Tilskudd til mange sykehjemsplasser og omsorgsboliger
- Bolig er viktig for et aldersvennlig samfunn. Tilrettelagte og tilgjengelige boliger er viktige i alle livsfaser. Husbanken forvalter investeringstilskuddet til sykehjemsplasser og omsorgsboliger på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Etterspørselen var stor i 2018. Stortinget vedtok derfor å øke tilsagnsrammen i revidert nasjonalbudsjett, sier Kaldheim:

- Kommunene og Husbanken har hatt god dialog for å få frem gode byggeprosjekt og sikre rask saksbehandling. Resultatet var at hele tilsagnsrammen ble brukt. Det var også et mål at 40 prosent skulle være nye plasser og dermed komme i tillegg til eksisterende plasser. Målet om netto tilvekst ble nådd.