285 mill til Kristiansand

Samferdselsdepartementet i har dag inngått avtale med Kristiansandsregionen om en tildeling på til sammen 285 millioner kroner fra staten i perioden 2009 - 2012.

De årlige beløpene fordeler seg slik: 2009: 80 millioner kroner, 2010: 80 millioner kroner, 2011: 65 millioner kroner og 2012: 60 millioner kroner.

- Kristiansandsregionen har lagt frem en helhetlig plan der man både ruster opp kollektivtransporten og vil gjennomføre restriktive tiltak for å begrense bilbruken. Da har man en oppskrift som vil gi resultater. Vi forventer en styrket miljømessig utvikling og langt bedre fremkommelighet i trafikken. Det skal arbeides videre med ulike restriktive tiltak, deriblant et opplegg for køprising. Det avgjørende for departementet er at regionen har forpliktet seg til å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at man kan nå de målene som er satt. Det foreligger en klar og oversiktlig plan for gjennomføringen av nødvendige tiltak, både for infrastruktur og tilbudet knyttet til kollektivtransport, sier Lahnstein.

"Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene" ble opprettet i 2006 for å premiere større byområder som gjennomfører tiltak som kan redusere veksten i bilbruk. Midlene skal brukes til tiltak som styrker kolektivtransportens konkurranseevne overfor personbil. Innenfor den opprinnelige belønningsordningen var det kun mulig å tildele midler for ett år av gangen. Tildelingen ble basert på trafikkutviklingen for henholdsvis kollektivtransport og personbil fra foregående år.

- Regjeringen er opptatt av å øke tempoet i arbeidet med å legge om transporten i mer miljøvennlig retning. Derfor bidrar vi mer økonomisk og gir sterkere oppmuntring til de lokale politikerne som ønsker å ta de fremsynte, men ofte krevende valgene, som er nødvendige for gi oss triveligere og grønnere byer, sier statssekretær Lahnstein. 

Samferdselsdepartementet forhandler også med to andre byområder om fireårige avtaler, Trondheimsregionen og Drammensregionen.