Leder

 • Heng denne opp på byggeplassen, brakka og kontoret!

  En oppegående byggenæring er helt avgjørende for å holde oppe aktiviteten i det norske næringslivet. Og for å klare å holde hjulene i gang i byggenæringen er det viktig at vi alle tar smittevernreglene alvorlig og følger de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra myndighetene.

 • Usikkert - men foreløpig stabilt boligmarked

  Den aller største motoren i byggenæringen er representert gjennom boligmarkedet. Mange er nå spente på hvordan dette skal utvikle seg videre. Så langt oppleves markedet som overraskende stabilt, men en fasit for denne tidlige koronaperioden får vi nok ikke før i ukene etter påskehøytiden.

 • Viktig å bruke krisepakke-pengene riktig

  Tirsdag ble den foreløpig siste krisepakken vedtatt i Stortinget - og det er flere punkter her som vil både påvirke og komme byggenæringen til gode. Blant annet er det verdt å merke seg innretningen om at norske aktører skal ha en reell mulighet til å vinne frem i de offentlige konkurransene.

 • Grip fast i lyspunktene - for det er ikke bekmørkt

  Det er snart tre uker siden Erna Solberg innførte de strengeste restriksjonene i Norge i fredstid, noe som har medført krisetilstander i store deler av norsk næringsliv. Men det er ikke bekmørkt - i byggenæringen er det fortsatt flere lyspunkter.

 • Må slå hardt ned på de som lurer til seg midler fra fellesskapets koronadugnad

  Regjeringen bruker nå mange titalls milliarder kroner for å holde hjulene i næringslivet i gang, for å støtte de som blir permittert og for å bistå kommunene i kampen mot virkningene av koronasmitten. Når det blir brukt så store summer vil det alltid være noen som prøve å lure til seg midler fra fellesskapet for sin egen vinnings skyld.

 • Nå kom veilederen rundt lokale karanteneregler - men er det nok?

  Den kanskje aller største utfordringen for næringslivet, og ikke minst byggenæringen, nå midt oppe i koronakrisen er lokale karantenekrav som går lenger enn regjeringens og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Nå har det kommet en ny nasjonal veileder som skal bistå landets kommuner rundt lokale smittevernsregler. Spørsmålet er om dette er nok til å kunne sikre at næringslivet kan få utført sine oppgaver godt nok.

 • Milliardene renner ut på Follobanen

  5.000 millioner kroner. Det er nesten ikke til å tro det når du leser om ekstramilliardene som nå må til for å fullføre utbyggingen av Follobanen.

 • Det er også mitt og ditt ansvar å bidra til å holde hjulene i gang

  Byggenæringen er kanskje samfunnets aller viktigste verktøy for å bidra til å holde aktiviteten rundt om i landet gående i denne utfordrende tiden vi nå er inne i. For å få til dette har vi alle et ansvar med å bidra til å holde hjulene i gang.

 • Hvilke langsiktige effekter kan vi forvente av koronakrisen?

  Hele verden står midt oppe i koronakrisen med begge beina. Da er det ikke lett å se på hvilke langsiktige virkninger følgene av denne krisen kan medføre når tingene roer seg, men alt blir nok ikke helt som før.

 • Får vi et boligkrakk?

  Næringslivet opplever for tiden unntakstilstander, folk permitteres og mister jobbene sine - og mange er urolige for sin økonomiske fremtid. Dette kan få stor innvirkning på boligmarkedet.

 • Viktig at byggenæringen får gjennomslag for viktige tiltak

  Vi har allerede lagt bak oss mange dager i unntakstilstand her i Norge som følge av koronaviruset og konsekvensene av krisetiltakene for å stoppe spredningen av viruset. Dette begynner å få stor innvirkning på næringslivet, og nå ber en samlet byggenæring om gjennomslag for flere konkrete tiltak.

 • Mange håndverkerbiler i morgentrafikken

  En av følgene av koronakrisen er at biltrafikken har gått kraftig ned rundt om i landet. Det merkes ikke minst til og fra de store byene i rushtrafikken. Da er det godt å se at håndverkerbilene dominerer trafikkbildet mange steder.

 • Kroneverdien skaper stor uro i byggenæringen

  Effekten av koronasmitten brer om seg. For Norge ble situasjonen ytterligere utfordret ved at kroneverdien sank til nye bunnivåer i løpet av torsdag. Dette skaper stor uro for de som kjøper inn varer i euro og dollar.

 • Ta ansvar!

  Vi er inne i ekstraordinær situasjon vi knapt har sett maken til. Nettopp i disse tider er det ekstremt viktig at næringens aktører ser på alle muligheter for å holde hjulene i gang, og ikke minst har de offentlige byggherrene her et stort ansvar.

 • Over grensen

  Det er satt inn en rekke ulike tiltak for å bekjempe spredningen av koronasmitten. Dette er også helt nødvendig for å forsøke å få situasjonen under kontroll. Men dette har også gitt en rekke praktiske utfordringer, blant annet hvordan man skal håndtere reise til og fra jobber og byggeplasser innen byggenæringen.

 • Viktig å holde hjulene i gang

  For å komme oss gjennom denne krisen trenger vi at politikerne tar ansvar og leder landet gjennom ord og handling. Med krisepakken som ble vedtatt mandag har store deler av næringen fått de virkemidlene man kan forvente i dagens situasjon. Forhåpentligvis vil dette, sammen med en fremoverlent byggenæring, bidra til å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre.

 • Nå handler dette om å redde liv - og arbeidsplasser

  Nå settes samfunnet vårt virkelig på prøve. Det kjempes en kamp på mange fronter, men nå handler dette først og fremst om to ting - å redde liv og å redde virksomheter fra å gå overende.

 • En ekstraordinær situasjon vi ikke kjenner rekkevidden av

  Torsdag fikk vi virkelig kjenne på rekkevidden av spredningen av koronaviruset. Dessverre kan nok dette bare være forsmaken på de virkelige konsekvensene vi har i vente. Dette vil ramme samfunnet hardt.

 • Nå må alle ta ansvar

  Samfunnet rundt oss, både globalt og lokalt, er på mange måter nå inne i en unntakstilstand. Utviklingen de siste 48 timene har gjort en utfordrende situasjon enda vanskeligere, og næringslivet merker nå for alvor følgene av koronaviruset. Dette påvirker i høy grad selvsagt også byggenæringen.

 • Byggenæringen tar klimaansvar

  Byggenæringens totale virksomhet har en betydelig innvirkning på verdens samlede klimautslipp, men representerer samtidig et av de viktigste verktøyene til en verden som skal klare å omstille seg til en grønnere utvikling.

 • Frykten rammer - men det vil gå over

  Norge og verden opplever nå det største økonomiske sjokket siden finanskrisen i 2008, og det er et virus og frykten for hva viruset kan medføre som nå får verdens børser til å rase og en rekke næringer til å gå for halv maskin. Spørsmålet er hvor mye verre det vil bli før det går bedre, og hvilke tiltak vi her hjemme vil sette i verk for å møte nedgangen vi nå opplever rundt oss på alle kanter.

 • Spennende markedsutvikling

  Vi er nå allerede godt inne i årets tredje måned, og aktørene i næringen begynner å få en føling på hvordan årets marked vil bli i 2020. Vi kan så langt slå fast at markedet er preget av en usikker optimisme.

 • Prispress på småleilighetene - tester nye finansieringsmuligheter

  Den norske boligmodellen om at det skal legges til rette for at flest mulig skal få mulighet til å eie sin egen bolig har vært en av grunnpilarene for fremveksten av det norske velferdssamfunnet. Prisutviklingen i de mest ettertraktede sentrumsområdene gjør at de ikke er enkelt for unge med en normal inntekt, uten å motta bistand fra andre, å komme inn og bli en del av dette eie-markedet. Men nå er det lansert ulike nye finansieringsmuligheter.

 • Stor utvikling innen betongbransjen

  Betongbransjen har hos mange fått et ufortjent dårlig klimarykte. Betong er verdens mest brukte bygningsmateriale, som har lange tradisjoner, og som vil være helt nødvendig for å løse også fremtidens oppgaver i realiseringen av våre bygg og vår infrastruktur. Det er åpenbart noen miljøutfordringer i forbindelse med produksjonen av betong, ikke minst innen sementproduksjonen, men det pågår en stor utvikling innen dette feltet.

 • Mer til driften

  Tirsdag kom nyheten om at Bane NOR skal frem med sparekniven for å prøve å stoppe økningen i vedlikeholdsetterslepet i jernbanesektoren.

 • Viktig å ta lærdom fra ekspertgruppes rapport

  Fredag 13. desember skled flere store steinblokker ut på E18 ved Bommestad i Larvik. Dette kunne fått et katastrofalt utfall, men til alt hell ble ingen skadet i hendelsen. Nå er ekspertgruppen kommet med sin rapport, og den viser til at det var svikt i flere ledd som førte til at noe slikt kunne skje på en nesten helt ny veistrekning.

 • Koronaviruset påvirker også byggenæringen

  Det mye omtalte koronaviruset rykker nærmere. Samtidig ser vi at både utbruddet og ikke minst frykten for hva viruset kan føre til berører oss i stadig større grad. Dette vil definitivt også kunne slå inn og påvirke byggenæringens virksomheter og aktivitet.

 • Hard priskamp om Marienlyst

  Onsdag ble det kjent at Ferd investerer flere milliarder kroner gjennom kjøpet av NRK-tomten på Marienlyst, og blir dermed en enda tyngre aktør i byggenæringen. De må ut med minimum 3,75 milliarder kroner for kremtomten i hovedstaden.

 • Mange vurderer å flytte fra nord - hvordan vil dette påvirke byutviklingen?

  Sentraliseringen har pågått i Norge gjennom mange år, men vi er fortsatt et av landene hvor man likevel har klart å opprettholde en spredt bosetting. Men vil vi klare dette også i tiden fremover?

 • Dykkerne - en viktig arbeidsgruppe som må tas på alvor

  Få steder står helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet så høyt som hos dykkerne, og det er viktig at det legges til rette for at nettopp dette fokuset opprettholdes også fremover.

 • En skjult virkelighet

  Når vi snakker om menneskehandel og tvangsarbeid tenker vi ofte på land og forhold langt utenfor Norges grenser. Men det finnes en virkelighet som er skjult for de fleste av oss, en virkelighet vi nesten ikke tror eksisterer i byggenæringen.

 • Nå må det mobiliseres!

  Det er nå kun få dager til årets viktigste valg skal gjennomføres av mange tusen unge skoleelever rundt om i landet.

 • Snart klart for vårens vakreste eventyr

  De er ikke lenge til våren er i anmarsj, og da er det også klart for vårens vakreste eventyr, tariffoppgjøret for 2020. Og i år kan vi gå mot en spennende avslutning.

 • Informasjonsflyten må på plass

  Kampen mot arbeidslivskriminaliteten fortsetter med uforminsket stryke, og det trengs dessverre mer enn noensinne. Et av de viktigste aspektene man nå rett og slett må finne bedre ordninger på er å sikre en bedre informasjonsflyt mellom de ulike involverte etater, samt se mer på hvilken informasjon som kan deles med virksomhetene i de ulike næringene.

 • Er det mulig å realisere firefelts motorvei mellom Bergen og Oslo - politisk?

  I løpet av de siste årene er det brukt veldig mange milliarder kroner på utbyggingen av det norske veinettet. Men fortsatt er det for dårlig veiforbindelse mellom landets største byer.

 • På vei inn i omkampens tid?

  I løpet av den senere tiden er inntrykket at vi stadig oftere er vitne til omkamper rundt store viktige prosjekter og større samfunnsmessige prosesser og veivalg. Dette er noe vi ikke har sett i stor grad de siste tiårene, og er det slik at vi nå er på vei inn i en tid der omkamper vi bli det vanlige?

 • Varierende resultater i et stabilt godt marked

  I disse dager kommer årsresultatene tikkende inn fra en rekke av næringens selskaper. Og som tidligere, er det noe strekk i laget.

 • Stor verdiskapning i fjellheimen

  Verdiskapningen vi ser i det norske hyttemarkedet, og da først og fremst i fjellheimen, utgjør en stadig større andel av totalomsetningen innen byggenæringen.

 • Flere bransjer opplever store rekrutteringsproblemer

  Virksomhetene i byggenæringen sliter med å få fatt i nok kvalifisert arbeidskraft, noe som bekreftes i en ny medlemsundersøkelse fra BNL. Innen enkelte bransjer i næringen opplever man nå store rekrutteringsproblemer.

 • Viktig å få ordnet opp i problemene rundt HMS-kortene

  De siste ukene har det vært til dels store utfordringer med bestillinger og utstedelse av HMS-kort. Dette har gitt en rekke aktører i byggenæringen store utfordringer, og det er nå viktig at alle funksjoner kommer på plass og fungerer som de skal.

 1. Neste side