Gjestekommentarer

 • Grunnlaget lagt for en mer praktisk skole

  Mandag ble de nye læreplanene som skal tas i bruk fra og med skoleåret 2020 lagt frem. Målet her er blant annet at vi nå skal få en mer praktisk rettet skole - noe som forhåpentligvis vil få en positiv effekt for byggenæringen.

 • FNs bærekraftmål, Paris-avtalen og potensial i boligområder

  FNs bærekraftmål ligger til grunn for klimaavtalen Norge har inngått og forutsetter ambisiøse tiltak for å oppnå energi- og karbonnøytralitet i byggsektoren frem til 2030. Mye kan hentes gjennom strengere krav til nybygg, men i den eksisterende bygningsmassen finnes et stort potensial til et stort bidrag for å oppnå forpliktelsene i klimaavtalen. NBBL har igangsatt samarbeid med NTNU for å bidra til å få frem dette potensial innen boligsektoren.

 • Ombruk utfordrer dagens regelverk

  Direktoratet for byggkvalitet heier på ombruk, men vi må sikre at bygg er gode, varige og at de er trygge å oppholde seg i.

 • Vi må tørre å stille krav som alle må strekke seg etter for å nå

  Regjeringen jobber med en strategi for sirkulær økonomi. Vi venter i spenning. Men hva gjør vi i mellomtiden?

 • Brukte materialer er gode som nye byggeklosser - men med dagens regelverk blir de fort bremseklosser

  Hvert år genererer norske byggeplasser 1,8 millioner tonn avfall, jevnt fordelt fra nybygg, riving og rehabilitering. Stort sett blir avfallet sendt til destruksjon og gjenvinning. Svært få vurderer materialene som byggeklosser i nye prosjekter. Bør det være slik? Ombruk sparer ikke bare miljøet. Det kan på sikt også bli økonomisk lønnsomt. Men enn så lenge krever ombruk både tålmodighet og spisskompetanse.

 • Kineserne kommer…

  Anleggsmarkedet i Norge har vært særdeles interessant for mange utenlandske entreprenører de siste 10-15 årene. De aller fleste aktørene har kommet fra EU-området. Erfaringene med disse har vært meget varierende.

 • Innlegg: Hvordan håndtere moms ved omtvistede krav?

  De siste årene har vært preget av høyt tvistenivå og økende antall konkurser i bygge- og anleggsbransjen. De omtvistede beløp er ofte betydelige, og prosessene kan bli langvarige, dersom saken bringes inn for domstolene. Likviditetsproblemene forverres av merverdiavgiftsreglene, som innebærer at entreprenøren må oppkreve og innbetale merverdiavgift til staten selv om byggherren (eller hovedentreprenøren) ikke betaler. Entreprenøren risikerer således å måtte innbetale merverdiavgiften til staten i lang tid før han i beste fall mottar oppgjør, skriver assosiert partner og advokat Kari-Ann Mosti i Grette i en gjestekommentar.

 • Brannrådgiveren må være involvert fra A til Å

  Hvilke tjenester skal brannrådgiveren levere i fremtiden?

 • Forfølg reelle problemer og ikke symbolpolitikk

  Trygve Slagsvold Vedum er irritert på at utenlandske entreprenører skal bygge ny bru over Mjøsa, og at det også reduserer muligheten for at brua blir i tre. En politiker skal selvsagt få prøve å være visjonær, men det er noen ganger greit å ha føttene plantet godt på jorda også.

 • Vet du hva du bygger med?

  Du som er i byggeindustrien sier sikkert det samme som andre i norsk næringsliv: det er en selvfølge at mine varer og tjenester skal være laget på en forsvarlig måte.

 • Istedenfor at norsk brukompetanse videreutvikles og foredles, forvitres den eller bygges ned

  Ingen norske entreprenørfirma ønsker å delta i konkurransen om å bygge ny Mjøsbru. Det er neppe noen overraskelse.

 • Hvilke tjenester skal brannrådgiveren levere i fremtiden?

  Byggebransjen behøver mer kompetanse på etterlevelse av brannkonsept. Brannrådgiveren må få nye roller, skriver brannrådgiver Morten Iversen Berland i COWI i en gjestekommentar.

 • På tide å sikre elbil-lading i borettslag

  Mangel på kapasitet i distribusjonsnettet skaper et uholdbart skille mellom de som får lade elbilen, og ikke. Batterilagring seiler opp som den smarte løsningen.

 • Boligprodusentene plasserer bygningsmyndighetene lenger opp på tribunen, øker byråkratiet og sender mesterkompetansen ut døra

  Boligprodusentenes Forening har nylig lagt frem en rapport med navnet "Kvalifisert for å bygge – Enkelt å velge seriøst". Rapporten er ett innspill til det regjeringsoppnevnte Byggkvalitetutvalget som er gitt i oppdrag å foreslå tiltak for å sikre forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar og sikre kvalifiserte og seriøse aktører.

 • Lavere konfliktnivå med bruk av standarder, også ved offentlige anskaffelser

  Økt bruk av standarder gir forutsigbarhet for alle parter og kan redusere konfliktnivået i alle anskaffelsesprosesser, også offentlige.

 • Det irriterende ordet

  Økonomisk vekst blir sett på som roten til alt godt, men forbruket vårt truer fremtiden.Nå har et ord fra 70-tallet fått nytt liv: Nedvekst. Trenger vi et så irriterende begrep?

 • Skipperskrøner og forskning

  For cirka en måned siden overrakte jeg Klima- og miljøminister Ola Elvestuen en forskningsrapport med nye funn om klimaeffektiviteten av bæresystemer i henholdsvis betong og tre.

 • CO2-fangst i sementindustrien - en lønnsom klimainvestering for staten

  Det er gledelig at HeidelbergCement og Equinor nå har inngått en intensjonsavtale om karbonfangst og -lagring (CCS). Gjennom både pilot- og demonstrasjonsanlegg på Norcems sementfabrikk i Brevik har det framkommet gode resultater. Nå tar man et steg videre, gjennom en intensjonsavtale med Equinor.

 • Boligpolitikk - en joker i kommunepolitikken

  Boligen kan symboliseres med veggene som rammer inn livet vårt - i alle livets faser. En god boligpolitikk derimot - skaper rammene for levende og attraktive lokalsamfunn der folk ønsker å bo, jobbe og engasjere seg. Et sted man kan følge drømmene sine og ta del i fellesskapet. Et samfunn som gir grobunn for omsorg og inkludering.

 • Kommunene kan bygge seg til bedre folkehelse

  Å skape flere møteplasser for mennesker vil gi mer robuste lokalsamfunn og lykkeligere innbyggere. Det fordrer at møteplassene utvikles der hvor folk bor – ikke kun i byer og sentrum, skriver Karoline Birkeli-Gauss, byplanlegger og urbanist i Asplan Viak og Heidi Johansen, sivilarkitekt i Asplan Viak i en gjestekommentar.

 • Tre og betong - Ikke enten eller, men både og!

  Bygg skal dekke ulike brukerbehov. I tillegg skal bygg bidra til å nå samfunnsmål, både sosialt, teknisk, økonomisk og ikke minst klima – og miljømessig. For å oppnå bærekraftige bygg må de beste materialegenskapene kombineres.

 • Når ord blir juridisk snubletråd

  Forskjellen på «må» og «kan» i konkurransedokumenter kan få stor betydning.

 • Ringeriksbanen må ikke forsinkes ytterligere

  Det er svært uheldig at Jernbanedirektoratet sår tvil om planene for gjennomføring av Ringeriksbanen i Nasjonal Transportplan. Varer, gods og folk må frem.

 • Klimamål, vedlikeholdsvennlighet og sirkulær økonomi er tett sammenknyttet

  Vedlikeholdsvennlighet er samspill mellom ytelse, klimabelastning og risiko som alle påvirker den sirkulære økonomien. For å forstå denne sammenhengen må man forstå bygningene og bygningselementene i et livsløpsperspektiv. Dette vil gi store bidrag til å oppnå klimamål.

 • Hva skal til for at Arendal blir Sørlandets mest dynamiske by?

  De senere årene har jeg blitt svært glad i byutviklingen i Arendal. Som arkitekt gjennom mange år, har det vært hyggelig å følge utviklingen av Fløyheia til Fløybyen, etter at vi vant arkitektkonkurransen der for noen år siden, sentralt i sentrum av den stolte by ved Skagerrak.

 • Mangel på arbeidskraft kan forsinke byggeprosjekter over hele landet

  For første gang siden 2014 synker søkertallene til Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Dette er dårlige nyheter for bygge- og anleggsnæringen, som ifølge NAVs ferske bedriftsundersøkelse er den næringen i Norge med flest ubesatte stillinger. Bygge- og anleggsprosjekter over hele landet risikerer forsinkelser på grunn av mangel på arbeidskraft.

 • Byggenæringen er sentral for at Norge skal bli et sirkulært samfunn

  I dag følger ressursbruk og økonomisk produksjon samme vekstkurve i Norge. Det er mye å ta tak i dersom den økonomiske produksjonen skal ha fortsatt vekst, samtidig som ressursbruken skal gå ned. Her ligger det et stort potensial for byggenæringen til å bidra, men vi må ha kompetanse til å gjøre det, det må være lønnsomt og noen må etterspørre løsningene.

 • Plunder og heft: Etterlengtet avklaring fra Høyesterett

  Krav på tilleggsvederlag for plunder og heft har gitt opphav til et betydelig tvisteomfang i bygg- og anleggsbransjen. Til tross for at temaet har vært gjenstand for domstolsbehandling en rekker ganger, er denne typen krav til stadighet gjenstand for konflikter og rettstvister. Denne uken avsa Høyesterett en ny dom om temaet. 

 • Behov for 800 færre vindmøller med energieffektivisering av bygg

  Vindkraftutbyggingen skal bidra til å dekke det økte behovet for fornybar energi etter hvert som vi elektrifiserer samfunnet. BNL mener at vi kan redusere behovet for ny kraft og derav utbygging, ved å satse mer på energieffektivisering av eksisterende bygg.

 • Nye kontorbygg: Hvem er leietakerne?

  Den teknologiske utviklingen redefinerer både arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser og arbeidsplasser. En naturlig konsekvens av dette er at eiendomsutviklere og gårdeiere må segmentere markedet langt grundigere og langt tidligere enn det som hittil har vært vanlig.

 • Kontraktuelt overformynderi

  Det går uttrykkelig frem av regelverket for offentlige anskaffelser at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel benyttes. Når det offentlige selv anser seg best skikket til å utarbeide avtaler, er det et dypt skår i lovgivers intensjon.

 • Trenger vi en ny Norsk Standard for store kontrakter innenfor bygg og anlegg?

  Byggeindustrien melder at Statens vegvesen skal utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. Samtidig har Bane NOR begynt å ta i bruk Norsk Totalkontrakt (NTK) ved store totalprosjekter. Standard Norge inviterer nå de store byggherrene med all sin erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å utvikle ny Norsk Standard for store kontrakter dersom det blir besluttet at vi skal starte prosjektet.

 • «Boliv», det nye ordet, er noe som må utvikles til å få et positivt innhold

   Boliv handler om boligen og boligens område med sine tilbud og muligheter til å skape «well-being» for alle og det må ivaretas over tid. Boligliv, arbeidsliv, skoleliv og sosialt liv må ses mer integrert. Boliv er er mer enn å bo, det omfatter også å leve. Dette vil bidra til bærekraftig utvikling for mennesker, organisasjoner og samfunn. Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) har sammen med NBBL og NTNU igangsatt samarbeid for å utvikle Boliv med godt innhold. 

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet - en digital sinke?

  «Eiendomshandelen blir heldigital, sparer næringslivet for milliarder» var overskriften i flere medieoppslag i mars i år, stolt frontet av vår nye digitaliseringsminister Nikolai Astrup i par med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. «Et veldig godt eksempel på hva vi kan få til når offentlig og privat sektor samarbeider om digitale løsninger.»

 • Flere fagarbeiderne finnes, men vi vet ikke hvem de er

  Bygge- og anleggsbransjen har to muligheter til å løse mangelen på fagarbeidere. Den langsiktige er å øke utdanningskapasiteten og rekrutteringen til yrkesfag. Den andre er å kunne dokumentere kompetansen til utenlandske fagarbeidere.

 • BNL - 15 bransjer med løsninger for en bærekraftig fremtid

  Debatten går om hvilke oppgaver og mandat BNL skal ha. BNL må ta en sentral plass i samfunnsdebatten, slik blant annet Heidi Finstad i Treindustrien tar til orde for, fordi byggenæringen samlet sitter på løsninger som vil være viktig for en bærekraftig fremtid

 • Hva kan byggenæringen gjøre for ungdommen?

  Ungdommen etterspør handlekraft. De er avhengige av byggenæringen.

 • Næringslivet trenger sterke, tydelige organisasjoner

  I Frankrike ikler frustrerte arbeidsledige seg gule vester og marsjerer i gatene. I USA surfer en president på misnøye og arbeidsledighet. I det globale arbeidslivet mangler vi samhold.

 • Noen voksne må bygge jernbane! Vi trenger mer tog i nord!

  Vi bygger nye byer, større boliger, bredere veier og lengre tunneler, men jernbane nordover vil vi ikke bygge. Nå må noen snart ringe en voksen.

 • I år skal ingen bli skadet ved veiarbeid

  En ny asfaltsesong står for døren. Nå skal veier, plasser og fortau asfalteres. Da må alle, både de som ferdes i nærheten av veiarbeider og de som utfører veiarbeidet, oppføre seg slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

 1. Neste side