Gjestekommentarer

 • Nødvendig tvangsdigitalisering av byggenæringen

  Byggenæringen er tvunget inn i en omstilling. Vi ser allerede at vi vil komme gjennom unntakstilstanden med en digital modenhet som er på et helt annet nivå enn der vi var før det startet.

 • Prosjekter med kort ledetid må ut i markedet - nå

  Hensynet til liv og helse kommer først. Entreprenørene har stort fokus på å håndtere smittevern å følge FHIs til enhver tid gjeldene retningslinjer. Det meldes om en imponerende innstilling og dugnadsånd ute i bedriftene med et mål; – gjøre det vi kan for å opprettholde produksjon.

 • Imponerende dugnad i små og store kommuner

  Det er unntakstilstand i hele verden. Mens jeg sitter og skriver kommer en søppelbil kjørende. Søpla må jo hentes. Så takk til de som gjør den jobben.

 • Korona og det store samfunnsmaskineriet

  Det finnes bare ett svar på spørsmålet om vi ville vært foruten denne Koronakrisen: Ja!! Ja, fordi alt var bedre før Koronakrigen. Likevel må vi ta krisen innover oss og håndtere den etter beste evne.

 • Nå må melkekua fores

  Det aller viktigste vi har er helsa. Der gjør myndighetene det de kan for å sørge for at vi skal beholde helsa gjennom konkrete tiltak de kommer med for hver dag.

 • Hele Norge er tilbake på skolebenken - tidenes omstillingsmulighet for næringslivet når staten dekker lønn i arbeidsgiverperioden

  «Vi dekker lønnsutgiftene fra dag 1 under permittering, dersom det kan dokumenteres at arbeidstakeren driver kompetanseheving, utvikling eller innovasjon i arbeidsgiverperioden», skulle jeg ønske det stod leste i avisen i dag.

 • Hvordan høster nasjonen Norge av de store samferdselsinvesteringene

  Investering i infrastruktur er et viktig næringspolitisk virkemiddel. Prioriteringene av investeringsprosjekter må i hovedsak understøtte grunnlaget for økt verdiskaping, sysselsetning og vekst. Prioritering av de mest samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektene er viktig.

 • Positive til klimakrav for byggevarer

  I slutten av januar ble Klimakur 2030 presentert der man har utredet 60 tiltak som kan kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 50 prosent innen 2030.

 • 14 tiltak for å redusere klimagassutslipp i byggenæringen

  I Aftenposten 15. november i fjor, ba sjefene i AS Rockwool, Sweco Norge AS, Veidekke ASA, Aspelin Ramm og Protan AS om at det stilles strenger klimakrav til bygge- og anleggsbransjen.

 • Jenter - se til byggenæringen!

  Om en uke går fristen ut til å velge videregående opplæring for landets 16-åringer. BNL ønsker å motivere flere jenter til å tørre å velge byggenæringen. Her er det mange muligheter som dessverre altfor få jenter kjenner til.

 • Inn med praktiske fag i skolen - Norge trenger flere nye fagarbeidere

  Den norske fagarbeideren har hatt enorm betydning for utviklingen av samfunnet vårt. Om noen tror dette er en tilbakelagt epoke, må de tro om igjen.

 • BNL oppfordrer til bruk av seriøse bemanningsbedrifter

  Det har gått drøyt et år siden innstramning i regelverket for bruk av innleie fra bemanningsbedrifter trådte i kraft. BNL har vært svært aktive både i forkant og i løpet av dette året for å veilede sine medlemmer både i hva som er lov og hva som er klokt mht fremtidig bruk av innleie. Hva erfarer vi? spør BNL-direktør Jon Sandnes seg i en gjestekommentar.

 • Innovasjon skjer når byggherren stoler på leverandøren

  Utviklingen i bygg og anleggsbransjen går i en spennende retning. Flere store byggherrer begynner nå å spørre etter ting som ikke finnes.

 • Knutepunktstrategien ekskluderer

  Det kan ikke ha vært intensjonen at knutepunktene kun skal være tilgjengelig for de som bor oppå stasjonen.

 • Y-blokka har livets rett - bygninger er ikke forbruksvare

  Bygninger er en del av landets kapital som må forvaltes på lik linje med andre aktiva. Y-blokka er et godt eksempel på viktigheten av gjenbruk sett i relasjon til bla a klimamål. Det er politisk vilje for investeringer i eksisterende bygg som skal til for å oppnå målene med gode og bærekraftige bygg.

 • Klimavennlig veibygging skal lønne seg

  Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus.

 • Ny praksis bekrefter at adgangen til samarbeid om anbud er snever

  Adgangen til å inngi felles tilbud ved offentlige anbudskonkurranser (ofte kalt prosjektsamarbeid) er et tema som skaper hodebry for leverandører i bygg- og anleggsbransjen. En ny dom fra dansk Høyesterett bidrar til å klargjøre reglene.

 • Gråter for feil mor

  De siste månedene har jeg merket meg at myndighetenes satsing på eiendomsutvikling og fortetting i sentrale vekstområder, såkalte knutepunkt, har blitt kritisert i flere medieutspill.

 • Byggkvalitet fremfor byggkvantitet

  Byggkvalitetsutvalget oppnevnt av kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgi sin rapport innen 1.2.2020, og byggenæringen venter i spenning på konklusjonene og hva departementet selv kommer til å gjøre med utredninge, skriver utviklingssjef Ari Soilammi i

  Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en gjestekommentar.

 • Lillestrøm kommune er ikke en by

  I Romerikes Blad 8. januar fremkom det i en større artikkel at det fremover ikke vil være mulig å bygge seg en enebolig innenfor Lillestrøm kommunes grenser, og at blokkbebyggelse vil være det som gjelder for fremtiden.

 • Løsninger for brannsikkerhet må utvikles videre for å møte nye behov

  Når måten vi bor, bygger og lever på er i endring, må også løsninger for brannsikkerhet utvikles videre for å møte nye behov.

 • Tomtebesvær for Oslo kommune

  Byrådet i Oslo ønsker å ta grep i byen for å gjøre boliger rimeligere. Det er en god målsetting, men virkemiddelet de ønsker å bruke er feil, skriver CEO Rolf Thorsen i Selvaag Bolig i dette innlegget.

 • Fra inneklima til trivsel: Vi må heve ambisjonsnivået

  Nordisk arkitektur er sterk når det gjelder innfrielse av krav og design av funksjonelle inneklimaløsninger. Men hvordan ser det ut når bygningen først er levert og brukerne har flyttet inn? Det er tankevekkende at byggestandarden WELL som vurderer bygningens løpende innvirkning på brukernes helse og velvære ennå ikke er registrert på et eneste norsk prosjekt.

 • Hvem vil ha smarte bygg?

  Smarte bygg i verdensklasse står klare på Økern, i Stavanger og i Trondheim. I Norge er vi teknologisk langt fremme, og vi har fått standarder og prosessbeskrivelser for smarte og bærekraftige bygg. Fordelene med smarte bygg synes åpenbare. Likevel opplever vi at utbyggerne nøler. Hvorfor gjør de det?

 • Orgkulnisasjongatur

  Mange kjenner sikkert til Jan Erik Volds dikt fra 1969 der han lett raljerende endevendte ordet Kulturuke. NRK-opptaket fra Universitets aula er fortsatt en hit på Youtube.

 • Digitalisering av byggenæringen, hvorfor er det så viktig at lederne engasjerer seg?

  Digitalisering er et tema som det jobbes med i hele næringen for tiden. Det foregår en mengde gode initiativ hvor ny teknologi tas i bruk. BNL har dratt i gang det som populært kalles «Veikart 2.0», hvor hele næringen inviteres til å være med.

 • Det norske bygge- og anleggsmarkedet fortsatt en mygg i europeisk målestokk

  Det norske bygge- og anleggsmarkedet surfer stadig på all-time-high nivåer og nærmer seg nå en årlig omsetning på 500 milliarder kroner. Hvilket betyr at vi ligger på en soleklar 1. plass i Europa mht omsetning / innbygger. I det store bildet utgjør dette likevel bare 3 % av samlet verdi i Europa.

 • Skitne penger i bygg og eiendom?

  Hvor kommer pengene som investeres i et stadig mer attraktivt eiendomsmarked fra, spør spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge i denne gjestekommentaren.

 • Løft blikket - selv mindre fag gir store ringvirkninger

  Når færre utdanner seg innen et fag påvirker det ikke bare bransjen og bedriftene, men til syvende og sist også norsk byggenæring og samfunnsutviklingen.

 • Innlegg: MVA-påstander i strid med gjeldende rett

  I et innlegg 26. november 2019 (MVA ved tvist og tap på krav - en replikk) på bygg.no kommer advokat og partner Bjørn Christian Tovsen med flere påstander som etter vår oppfatning er i strid med gjeldende rett.

 • Hvor lenge skal miljøkriminalitet få lønne seg?

  Ulovlig avfallshåndtering er en del av den daglige nyhetsstrømmen i landets regional- og lokalaviser.

 • MVA ved tvist og tap på krav - en replikk

  I en gjestekommentar 4. november 2019 skriver advokat Mosti at en entreprenør må fakturere omtvistede krav og dermed beregne og betale merverdiavgift til skattemyndighetene, før berettigelsen av kravet er avklart.

 • Veivalg om produktinformasjon - behov for digitale ledere

  Norsk byggenæring må bli mer produktiv, kostnadseffektiv og lønnsom. Næringen må bestå av seriøse aktører, bli bedre på miljø og levere på kvalitet. Digitalisering er et verktøy for å nå målene.

 • CEEQUAL-sertifisering løfter bærekraftperspektivet i anleggsprosjektene

  Nylig ble NCCs anleggsprosjekt miljømudring av sjøbunn og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn sertifisert på høyeste nivå i den internasjonalt anerkjente klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL. Bare to anleggsprosjekt i Norge har tidligere fått det strenge miljøsertifikatet, skriver Jorunn Haltbakk, leder miljø og bærekraft, Civil Engineering i NCC Norge i en gjestekommentar.

 • FNs bærekraftmål, Paris-avtalen og potensial i boligområder

  FNs bærekraftmål ligger til grunn for klimaavtalen Norge har inngått og forutsetter ambisiøse tiltak for å oppnå energi- og karbonnøytralitet i byggsektoren frem til 2030. Mye kan hentes gjennom strengere krav til nybygg, men i den eksisterende bygningsmassen finnes et stort potensial til et stort bidrag for å oppnå forpliktelsene i klimaavtalen. NBBL har igangsatt samarbeid med NTNU for å bidra til å få frem dette potensial innen boligsektoren.

 • Ombruk utfordrer dagens regelverk

  Direktoratet for byggkvalitet heier på ombruk, men vi må sikre at bygg er gode, varige og at de er trygge å oppholde seg i.

 • Vi må tørre å stille krav som alle må strekke seg etter for å nå

  Regjeringen jobber med en strategi for sirkulær økonomi. Vi venter i spenning. Men hva gjør vi i mellomtiden?

 • Brukte materialer er gode som nye byggeklosser - men med dagens regelverk blir de fort bremseklosser

  Hvert år genererer norske byggeplasser 1,8 millioner tonn avfall, jevnt fordelt fra nybygg, riving og rehabilitering. Stort sett blir avfallet sendt til destruksjon og gjenvinning. Svært få vurderer materialene som byggeklosser i nye prosjekter. Bør det være slik? Ombruk sparer ikke bare miljøet. Det kan på sikt også bli økonomisk lønnsomt. Men enn så lenge krever ombruk både tålmodighet og spisskompetanse.

 • Kineserne kommer…

  Anleggsmarkedet i Norge har vært særdeles interessant for mange utenlandske entreprenører de siste 10-15 årene. De aller fleste aktørene har kommet fra EU-området. Erfaringene med disse har vært meget varierende.

 • Innlegg: Hvordan håndtere moms ved omtvistede krav?

  De siste årene har vært preget av høyt tvistenivå og økende antall konkurser i bygge- og anleggsbransjen. De omtvistede beløp er ofte betydelige, og prosessene kan bli langvarige, dersom saken bringes inn for domstolene. Likviditetsproblemene forverres av merverdiavgiftsreglene, som innebærer at entreprenøren må oppkreve og innbetale merverdiavgift til staten selv om byggherren (eller hovedentreprenøren) ikke betaler. Entreprenøren risikerer således å måtte innbetale merverdiavgiften til staten i lang tid før han i beste fall mottar oppgjør, skriver assosiert partner og advokat Kari-Ann Mosti i Grette i en gjestekommentar.

 1. Neste side