Gjestekommentarer

 • Byvekstavtaler gir nødvendig innovasjon og effektivitet

  Elsket og hatet, hyllet og utskjelt. De politiske kampene viser hvor viktig nykommeren byvekstavtalene allerede er for våre storbyområder. Dette er et helt nødvendig nytt redskap og innovasjon for effektiv planlegging av transport, byutvikling og klimaarbeid. Uten dette samspillet på tvers av fagmiljøer og offentlige forvaltningsnivåer kan alternativet fort bli feilinvesteringer og manglene oppfølging av klimamål.

 • Digital verdensmester går fra ord til handling

  Nå må byggherrene og entreprenørene spille ballen.

 • Rødgrønne Moss hindrer bærekraftig byutvikling

  Med dobbeltspor og ny jernbanestasjon legger nasjonale myndigheter til rette for at Moss kan bli et nytt Drammen. Da bør ikke flertallet i Moss kommune motsette seg bærekraftige utbyggingsprosjekter i byens sentrum.

 • Hjemmekontor eller gjemmekontor?

  Vi som til daglig arbeider på kontor, har gjort unntaket til regel de siste 12 ukene. Vi har arbeidet hjemmefra hver dag. Unntaksvis har vi vært på kontoret. Før var det tvert om.

 • Politikk og valg av gjennomføringsmodeller

  Vi trenger en tydelig og ny næringspolitisk ambisjon som ser betydningen av at vi i fremtiden har norske aktører som kan planlegge, prosjektere, utføre og drifte prosjekter som gir sysselsettingseffekt, verdiskapning og sikre kompetanse hvor det er plass for små, mellomstore og store aktører.

 • Kontraktstørrelser er politikk

  Er oppdeling av store samferdselsprosjekter et politisk spørsmål? Nei, mener tydeligvis Harald Nikolaisen i Statsbygg og Nye Veier ifølge en bygg.no-sak 11. juni. Han er trolig ikke alene blant de offentlige byggherrene om å se det slik. Jeg mener svaret definitivt er ja.

 • Er vi klare for å definere en ny bunnlinje?

  Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største næringer. Det betyr at vi går på jobb hver eneste dag med et enormt klimaansvar.

 • Grønnsaker

  Koronaviruset har snudd opp ned på det meste, flyttet oppmerksomhet og prioritet, og satt mye på vent etter å ha gjort seg til global okkupasjonsmakt. Regjeringens siste krisepakke har som mål, blant annet å flytte fokus mot en grønn fremtid. Vi har grønnsaker å tilby.

 • Forstår myndighetene byggenæringen?

  Det kan være slik at myndighetene og våre politikere er så overveldet av de store endringene vi nå er oppe i, at det er vanskelig å overskue det som ligger noe lengre frem, skriver Frank Ivar Andersen fra Byggmesterforbundet i dette innlegget.

 • Vil revolusjonere Norges største fastlandsnæring

  Design og arkitektur Norge (DOGA), Enova og Innovasjon Norge har sammen med Æra Strategic Innovation undersøkt mulighetene for fremtidens byggenæring. Dette har ført til fire forslag til hvordan morgendagens forretningsmodeller for denne næringen kan se ut.

 • Krafttak for grønn byggenæring

  Byggenæringen har holdt hjulene i gang siden koronakrisen startet 12. mars, med oppdrag som ble inngått i alt vesentlig før krisen. Ordrebøkene tynnes nå kraftig ut, og usikkerheten vokser i næringen. Det haster å få ordre ut som bedriftene kan konkurrere om gjennom stimulering av offentlig og privat etterspørsel. Disse oppdragene bør føre samfunnet i en grønnere retning.

 • Omkamper om prosjekter skaper usikkerhet og uforutsigbarhet

  I 2005 var 98 % av alle kontrakter i anleggsbransjen utførelsesentrepriser. For å evne å realisere investeringene på dagens nivå har vi vært helt avhengige av å gå i retning av økt bruk av også andre kontraktsformer og gjennomføringsmodeller.

 • Byggenæringen 30 år etter - tabber som ikke må gjentas

  I en nylig lederkommentar skriver redaktøren om situasjonen i næringen for 30 år siden forårsaket av bankkrisen og de påfølgende konsekvenser for byggenæringen. Han er ikke alene om å trekke linjene tilbake til den perioden og som flere andre, viser han til at næringen gjorde en tabbe da man stoppet rekrutteringen og inntaket av lærlinger. 

 • En jernbanerevolusjon pågår!

  - Aldri før har det skjedd så mye i jernbanesektoren i Norge. Bane NOR opplever at det er ganske mange store, tunge skyer som truer på himmelen, men vi kan ikke ta ansvar for alt som har vært vondt og vanskelig i hele jernbanesektoren de siste 150 årene, skriver Bane NORs utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i denne gjestekommentaren.

 • På tide å gire om

  Våre barnebarn er de som skal bruke veien. Da må vi bygge for dem.

 • Et klimavennlig sysselsettingsløft

  Når ordrebøkene i byggebransjen tømmes, bør regjeringen finne frem oppskriften som viser hvordan de kan stimulere opp mot 80.000 årsverk de neste ti årene, oppfylle egne energisparemål og bedre kapasiteten i strømnettet.

 • Prisfokus: En pris å betale

  Regjeringen setter inn nye krisepakker, nå senest en milliard til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor . Når dette arbeidet nå skal ut på anbud, må vi kunne forvente ansvarlig kjøperkraft fra staten. Å ha pris som viktigste parameter straffer seg - og merkostnaden er det nå bransjen som betaler.

 • Motor i det største markedet i byggenæringen har stanset

  Oslo lufthavn som hovedflyplass er motor i utviklingen i det største markedet for byggenæringen. Motoren har stanset.

 • Gjennomføringsmodell - på tide å skifte trøye?

  Eg har fått gleda av å jobbe med kunnskapsutvikling om gjennomføringsmodellar som hovudtema dei siste par tre åra. Ein veldig spennande og mangfaldig tematikk som har vakse seg stor og viktig i jakta på meir verdi for pengane, ei meir seriøs og konkurransedyktig næring og redusert konfliktnivå mellom partane.

 • Kontakter, kontrakter og korona

  Byggebransjen er en av Norges største fastlandsnæringer. Likevel er den relativt liten og oversiktlig. Noen få store selskaper. De fleste små- og mellomstore, med lokalt- og regionalt nedslagsfelt. Godt samarbeidsklima. Langvarige relasjoner. Kontrakter er viktige, men kontakter betyr mer. Vi stoler på hverandre. Er avhengige av hverandre. Tilliten er høy. Tilliten er gjensidig.

 • Et rop fra de som holder hjulene i gang

  Storting og regjering har utvist en formidabel handlekraft gjennom tre uker med kollaps for norsk næringsliv. For noen bedrifter er det allerede for sent. For andre er det kun umiddelbar effekt av tiltakene som kan forhindre konkurser. Det de trenger er kontanter, forskuddsbetaling og betalingsutsettelser.

 • Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

  Koronakrisen gjør det sannsynlig at vi i år kan måtte håndtere to eller flere kriser samtidig. Da er det spesielt viktig at vi er godt forberedt.

 • Kom ettervirkningene av koronakrisen i forkjøpet og forleng muligheten for digitale årsmøter

  Koronakrisen rammer oss alle, både vi som bygger og vi som bor. I tillegg til å følge smittevernråd, må vi gjøre det vi kan for å passe på at tiden etterpå ikke blir tøffere enn nødvendig. Derfor er det viktig at årsmøtene og generalforsamlingene kan gjennomføres som normalt i en unormal tid.

 • Nødvendig tvangsdigitalisering av byggenæringen

  Byggenæringen er tvunget inn i en omstilling. Vi ser allerede at vi vil komme gjennom unntakstilstanden med en digital modenhet som er på et helt annet nivå enn der vi var før det startet.

 • Prosjekter med kort ledetid må ut i markedet - nå

  Hensynet til liv og helse kommer først. Entreprenørene har stort fokus på å håndtere smittevern å følge FHIs til enhver tid gjeldene retningslinjer. Det meldes om en imponerende innstilling og dugnadsånd ute i bedriftene med et mål; – gjøre det vi kan for å opprettholde produksjon.

 • Imponerende dugnad i små og store kommuner

  Det er unntakstilstand i hele verden. Mens jeg sitter og skriver kommer en søppelbil kjørende. Søpla må jo hentes. Så takk til de som gjør den jobben.

 • Korona og det store samfunnsmaskineriet

  Det finnes bare ett svar på spørsmålet om vi ville vært foruten denne Koronakrisen: Ja!! Ja, fordi alt var bedre før Koronakrigen. Likevel må vi ta krisen innover oss og håndtere den etter beste evne.

 • Nå må melkekua fores

  Det aller viktigste vi har er helsa. Der gjør myndighetene det de kan for å sørge for at vi skal beholde helsa gjennom konkrete tiltak de kommer med for hver dag.

 • Hele Norge er tilbake på skolebenken - tidenes omstillingsmulighet for næringslivet når staten dekker lønn i arbeidsgiverperioden

  «Vi dekker lønnsutgiftene fra dag 1 under permittering, dersom det kan dokumenteres at arbeidstakeren driver kompetanseheving, utvikling eller innovasjon i arbeidsgiverperioden», skulle jeg ønske det stod leste i avisen i dag.

 • Hvordan høster nasjonen Norge av de store samferdselsinvesteringene

  Investering i infrastruktur er et viktig næringspolitisk virkemiddel. Prioriteringene av investeringsprosjekter må i hovedsak understøtte grunnlaget for økt verdiskaping, sysselsetning og vekst. Prioritering av de mest samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektene er viktig.

 • Positive til klimakrav for byggevarer

  I slutten av januar ble Klimakur 2030 presentert der man har utredet 60 tiltak som kan kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 50 prosent innen 2030.

 • 14 tiltak for å redusere klimagassutslipp i byggenæringen

  I Aftenposten 15. november i fjor, ba sjefene i AS Rockwool, Sweco Norge AS, Veidekke ASA, Aspelin Ramm og Protan AS om at det stilles strenger klimakrav til bygge- og anleggsbransjen.

 • Jenter - se til byggenæringen!

  Om en uke går fristen ut til å velge videregående opplæring for landets 16-åringer. BNL ønsker å motivere flere jenter til å tørre å velge byggenæringen. Her er det mange muligheter som dessverre altfor få jenter kjenner til.

 • Inn med praktiske fag i skolen - Norge trenger flere nye fagarbeidere

  Den norske fagarbeideren har hatt enorm betydning for utviklingen av samfunnet vårt. Om noen tror dette er en tilbakelagt epoke, må de tro om igjen.

 • BNL oppfordrer til bruk av seriøse bemanningsbedrifter

  Det har gått drøyt et år siden innstramning i regelverket for bruk av innleie fra bemanningsbedrifter trådte i kraft. BNL har vært svært aktive både i forkant og i løpet av dette året for å veilede sine medlemmer både i hva som er lov og hva som er klokt mht fremtidig bruk av innleie. Hva erfarer vi? spør BNL-direktør Jon Sandnes seg i en gjestekommentar.

 • Innovasjon skjer når byggherren stoler på leverandøren

  Utviklingen i bygg og anleggsbransjen går i en spennende retning. Flere store byggherrer begynner nå å spørre etter ting som ikke finnes.

 • Knutepunktstrategien ekskluderer

  Det kan ikke ha vært intensjonen at knutepunktene kun skal være tilgjengelig for de som bor oppå stasjonen.

 • Y-blokka har livets rett - bygninger er ikke forbruksvare

  Bygninger er en del av landets kapital som må forvaltes på lik linje med andre aktiva. Y-blokka er et godt eksempel på viktigheten av gjenbruk sett i relasjon til bla a klimamål. Det er politisk vilje for investeringer i eksisterende bygg som skal til for å oppnå målene med gode og bærekraftige bygg.

 • Klimavennlig veibygging skal lønne seg

  Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus.

 • Ny praksis bekrefter at adgangen til samarbeid om anbud er snever

  Adgangen til å inngi felles tilbud ved offentlige anbudskonkurranser (ofte kalt prosjektsamarbeid) er et tema som skaper hodebry for leverandører i bygg- og anleggsbransjen. En ny dom fra dansk Høyesterett bidrar til å klargjøre reglene.

 1. Neste side