Gjestekommentarer

 • Flere fagarbeiderne finnes, men vi vet ikke hvem de er

  Bygge- og anleggsbransjen har to muligheter til å løse mangelen på fagarbeidere. Den langsiktige er å øke utdanningskapasiteten og rekrutteringen til yrkesfag. Den andre er å kunne dokumentere kompetansen til utenlandske fagarbeidere.

 • BNL - 15 bransjer med løsninger for en bærekraftig fremtid

  Debatten går om hvilke oppgaver og mandat BNL skal ha. BNL må ta en sentral plass i samfunnsdebatten, slik blant annet Heidi Finstad i Treindustrien tar til orde for, fordi byggenæringen samlet sitter på løsninger som vil være viktig for en bærekraftig fremtid

 • Hva kan byggenæringen gjøre for ungdommen?

  Ungdommen etterspør handlekraft. De er avhengige av byggenæringen.

 • Næringslivet trenger sterke, tydelige organisasjoner

  I Frankrike ikler frustrerte arbeidsledige seg gule vester og marsjerer i gatene. I USA surfer en president på misnøye og arbeidsledighet. I det globale arbeidslivet mangler vi samhold.

 • Noen voksne må bygge jernbane! Vi trenger mer tog i nord!

  Vi bygger nye byer, større boliger, bredere veier og lengre tunneler, men jernbane nordover vil vi ikke bygge. Nå må noen snart ringe en voksen.

 • I år skal ingen bli skadet ved veiarbeid

  En ny asfaltsesong står for døren. Nå skal veier, plasser og fortau asfalteres. Da må alle, både de som ferdes i nærheten av veiarbeider og de som utfører veiarbeidet, oppføre seg slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

 • For å nå klimamål må livsløpet få mer oppmerksomhet

  Bærekraftige bygninger og tettsteder kan bidra til å oppnå klimamålene, men ikke gjennom nybygg alene. Livsløpet omfatter så mye mer, spesielt når vi også inkluderer det totale bærekraft begrepet om «Wellbeing» for mennesker, organisasjoner og samfunn, og at dette skal opprettholdes gjennom hele byggets livsløp.  

 • Ær’e her’e er party?

  Så var det allerede en uke siden årets Byggedager. Sitter fremdeles proppfull av inspirasjon etter flere gode innlegg og interessant småprat. En av våre viktigste møteplasser uten tvil. 

 • Fylkesreform og driftskontrakter

  Regionreformen påvirker samferdsels-Norge. Veinettet som i dag administreres av Statens vegvesen skal fra 1. januar 2020 administreres Vegvesenet og 10 fylkeskommuner.

 • Bekymret for gratisarbeid

  Skal et marked fungere godt, må det være en balansert risiko mellom partene. Dagens situasjon minner om gamle husmannskontrakter, skriver advokat Harald Alfsen i dette innlegget.

 • Bærekraftige bygg i et bærekraftig samfunn

  Byggenæringen skaper ikke bare de store fysiske objektene vi omgir oss med - byggenæringen bygger samfunnet. Derfor har alle vi som holder på med dette samfunnsoppdraget et særskilt ansvar for å bidra til at de valgene vi tar, er bærekraftige over tid.

 • Forskning funker

  Byggenæringen har utviklet seg til å bli en innovativ næring, og vi har (heldigvis) fremdeles mye ugjort. La oss gjøre det sammen. Og sammen med forskningsrådet. Det ligger godt til rette for gode diskusjoner på årets Byggedager.

 • Vi ønsker flere kvinner i bygg- og anlegg, men tar vi imot dem på en god måte?

  Hva er det som gjør at ikke flere unge kvinner velger bransjen som mange av oss finner attraktiv?

 • Fremtidens bygg er festens midtpunkt

  Et bygg kan være et hjem, en arbeidsplass, en institusjon og i mange tilfeller en attraksjon. Vi omtaler og behandler gjerne disse byggene i entall, kun med bakgrunn i det arealet de er tildelt og den funksjonen de skal fylle. I forskningssentret Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities (ZEN) jobber vi for å gi byggene større muligheter og ansvar - utover arealet de har fått tildelt.

 • Nyboligbransjen har tatt igjen alle andre bransjer i Norge

  Nyboligkundene er mye mer fornøyde enn før, og fornøyde kunder lønner seg for både bransjen, kundene og hver enkelt boligutvikler.

 • Forleng levetiden på dagens bygg

  "Få land i Europa bygger så mye nytt som Norge. I et miljøperspektiv er det problematisk", uttaler adm. direktør i Statsbygg Harald Vaagaasar Nikolaisen ved fremlegging av Statsbyggs årsrapport 2018. Statsbyggsjefen har et svært godt poeng.

 • E18 Dørdal-Grimstad: Slik plasseres veikryssene

  Få spørsmål skaper mer engasjement i motorveiprosjekter enn spørsmålet om hvor kryssene skal plasseres. Nye Veiers jobb er å plassere kryssene langs E18 fra Dørdal til Grimstad slik at samfunnsnytten blir best mulig.

 • Etterslep - hva er det???

  Ordet «etterslep» brukes ofte i forbindelse med manglende eller akkumulert vedlikeholdsbehov. Gjentagende diskusjoner viser at det trengs en mer klarhet i forståelsen av ordet samt hvordan vi skal forholde oss til det.

 • Franchise lever

  I en tid der debatten går om netthandel, online plattformer for nettsalg og nye forretningsmodeller i handelen basert på digitale løsninger, har det vært stille rundt franchise. Helt til partiet Rødt foreslo omfattende lovregulering av franchise i Stortinget i fjor. Stortingsbehandlingen avslørte manglende kunnskaper hos lovgiverne om hva franchise er. 

 • Følg spelereglane om du vil bli best

  Rettferdig konkurranse føreset at alle følgjer spelereglane. Slik er det også i næringslivet.

 • Arealplanlegging er nøkkelen for å løse klima- og transportutfordringene

  I år er det kommunevalg. Senest ett år etter valget må alle kommuner ha vedtatt en planstrategi for samfunnsutvikling, inkludert arealbruk og miljøutfordringer. Denne oppgaven bør kommunene legge mer trøkk i enn noen gang tidligere.

 • Regjeringen vil kutte energiforbruketi eksisterende bygg med 10 TWh. Er det kun brød og sirkus til folket?

  Frasen "Brød og sirkus" har sin opprinnelse fra den romerske poeten Juvenal som var aktiv rundt 100 f.Kr., kjent bl.a. for å lage satire på agendaen til datidens politiske ledere. Satt i en politisk kontekst så impliserer frasen at å tilfredsstille befolkningens behov gjennom å avlede fokus fra f.eks. samfunnspolitiske temaer over på lettvint underholdning. 

 • Prosjekteier som premissgiver for suksess

  God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

 • Dugnad mot arbeidslivskrim i byggjenæringa

  Problemet med kriminelle og useriøse aktørar i byggjebransjen er i ferd med å øydeleggje for dei som ønskjer å drive lovleg og seriøs verksemd.

 • Men «moms-problemet» er ikke uløselig

  I artikkelen fra 1. februar i år skrives det at «moms-saken må løses». Jeg kunne ikke vært mer enig. Artikkelen fokuserer på de problemer som oppstår ved omtvistede krav. 

 • Energivurdering ved et veiskille

   I disse dager er forslag til endringer i energiloven ute på høring fra Olje- og energidepartementet. Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II fra 2010 som omfatter bl.a. energikrav i byggereglene, energiattest for bygninger og energivurdering av tekniske installasjoner.

 • Norsk betong og karbonfangst - en unik mulighet for klimakutt

  Visste du at norsk betong allerede har halvert klimagassutslippene sammenlignet med et globalt gjennomsnitt?

 • Turbulent om konsulent

  Byggeindustrien har i flere artikler rettet oppmerksomhet mot rådgivernæringen. En underliggende premiss i flere av sakene ser ut til å være tanken om at kompetanse bygges best i eget hus. I tillegg blandes innleie av enkeltpersoner sammen med strategisk bruk av byggfaglige rådgivningsmiljøer. 

 • Kjære kommunalminister - mangel på dokumentasjon hindrer ønsket digitalisering.

  Kommunalminister Monica Mæland har nå fått et viktig spørsmål på bordet. Hvilken dokumentasjon skal følge med et bygg fra entreprenør til eier for at eier skal kunne drifte og vedlikeholde bygget? Departementets svar er kritisk viktig for drift og bruk av bygningsmassen i Norge, samt for kostnader og byggkvalitet.

 • De vanskelige grensesnittene og demningen som brast

  Den 22. august i fjor brast den midlertidige demningen ved Munkebotsvannet i Bergen. Som følge av flommen som oppsto, ble 133 personer fra 37 husstander evakuert. Ingen liv gikk tapt, men hendelsen resulterte i relativt store materielle skader. Før jul ble granskningsrapporten om demningsbruddet lagt frem. 

 • Er det behov for nye gjennomføringsmodeller i bygg og anlegg?

  I høst har Bygg.no skrevet om entreprenører som ikke tjener penger på anleggsprosjekter, entreprenører som har trukket sine tilbud fra konkurranser, store avskrivinger på anleggsprosjekter og sluttoppgjør som handler i rettsapparatet med krav i mange hundremillioners klassen, herunder krav under rubrikken «plunder og heft». 

 • Folk vil ha kafé på hjørnet, kommunen vil ha sykkelbod

  Oslo kommunes politikere har det siste året gjort det vanskeligere å bygge god by. Sist ut er at byens nye fasader skal teppelegges med sykler.

 • Merverdi for alle

  Prosjektet Det Store Blå på Fornebu har fått mye oppmerksomhet på grunn av sine høyder. Det som har fått mindre oppmerksomhet er hva prosjektet kan og bør gi tilbake av økte kvaliteter for publikum og omgivelser, hva det kan skape av attraktive arbeidsplasser og innovasjonsmiljøer, samt den positive oppmerksomheten prosjektet kan gi Fornebu og Norge.

 • Bærekraft: La oss gjøre mer av det som virker!

  Ved inngangen til et nytt år er det naturlig å sette seg nye og ambisiøse mål. Oslo som Europas Miljøhovedstad setter tonen, og bør inspirere til en bærekraftsdugnad over hele landet. La oss tørre å være konkrete; fokusere på det den enkelte bedrift kan ta tak i - med tiltak vi ser virker og som gir målbare resultater.

 • Høye ambisjoner etter forhandlingene i Katowice

  Norge meldte seg inn i en koalisjon med høye ambisjoner og må tenke nytt for å på plass nye klimaplaner etter møtet i Katowice i Polen. 

 • Byggherres viktigste nyttårsforsett

  I 2019 bør vi slutte å plage kommende generasjoner: Livssyklus BIM må bli standarden.

 • Når personlige konflikter koster penger

  «De har aldri hatt noen god kjemi», «Vi kommuniserte dårlig fra første dag i prosjektet», «Jeg har aldri hatt noe særlig sans for holdningene NN viser. Ikke i dette prosjektet og ikke forrige». «Han er alltid sånn. Bare vrang og ikke løsningsorientert».

 • Krevende med ombruk av byggevarer?

  For å sikre god ombruk av byggevarer er riktig dokumentasjon av byggevarenes egenskaper avgjørende.

 • Ta Sandvin på ordet - styrk håndteringen i prosjektene

  Sist uke ga Bettina Sandvin, leder for kontrakt- og prosjektseksjonen i Vegdirektoratet, klart uttrykk for at Statens vegvesen mener entreprenørene sender urimelige og udokumenterte krav. Entreprenørbransjen har på sin side kommet med tilsvar. Hva nå?

 • Standardkontrakter - behov for revisjon?

  Standard Norge har denne høsten begynt å se på behovet for revisjon av de juridiske standardkontrakter (Norsk Standard) for bygg og anlegg med tilhørende blanketter. 

 1. Neste side