Gjestekommentarer

 • Kompakte byområder fører til redusert energiforbruk til transport

  Fortetting av etablerte byområder og tettsteder, samt bygge ut områder som gir innbyggerne tilgang til naturopplevelser i nærmiljøet (såkalte «blå-grønne» soner) bidrar til redusert energiforbruk til transport.

 • Rake pøkker

  Det snakkes og skrives med jevne mellomrom om konflikter i bransjen, og til tider fremstår det nok som om det er sterke fronter. Men bildet er mer nyansert enn som så. 

 • Anleggsbransjen - for you and me, too

  Metoo-temaet er viktig, men debatten ser ut til å ha kommet noe ut av proporsjoner, skriver Nye Veiers utbyggingssjef, Ruth Gunlaug Haug i dette innlegget.

 • Visuelle trender i en digitalt avansert næring

  Nye samarbeids- og samhandlingsformer i byggenæringen krever den mest nyskapende visuelle teknologien. Norge ligger langt fremme i internasjonal målestokk.

 • Utrygge broer

  Vi har lenge sett at vedlikeholdet av broer og tunneler er for dårlig. Men at tilstanden til mange broer er så dårlig som VG nylig har dokumentert, det er en stygg overraskelse som vi må gjøre noe med. 

 • Kjære ledere i bygge- og anleggsbransjen. Dette er et #metoo-innlegg

  Hva gjør ledere i byggenæringen for å forebygge at kvinner i vår mannsdominerte bransje utsettes for seksuell trakassering, spør Nina Kristin Nilsen i dette innlegget.

 • Hva og hvem bestemmer boligkvaliteten?

  Alle har vi et ønske om å bo i en god bolig, men vi har ulike kriterier som definerer hva det er. 

 • Eit budsjett for framtida?

  - For byggenæringa er kanskje lettelsane i eigedomsskatten det aller viktigaste, skriv Eid-ordførar Alfred Bjørlo om statsbudsjettet i dette innlegget.

 • Oslomodellen sikrer sunn konkurranse, rekrutteringen og seriøsitet i næringen

  I Byggeindustrien for en tid tilbake (nr. 16-2017) ble det fra Halvard Kilde og Knut Hegge i prosjektlederselskapet RPS Norway AS rettet kritikk mot Oslomodellen. De reiste problemstillinger knyttet til antall leverandørledd og viste til at modellen kan begrense bruk av ulike kontraktmodeller.  

 • Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt

  Verdikjeden Skog og Tre bestående av Treindustrien, TFB, MEF, Fellesforbundet, NoBio, Skogeierforbundet og Norskog har bedt nye Regjering endre eiendomsskatten for verk og bruk slik at maskiner fritas for eiendomsskatt.

 • Nullutslippskravene kommer

  Byggenæringen står foran en massiv utfordring. Det skal bygges mye fremover. Norske byer vokser og Oslo-området er en av Europas raskest voksende regioner. Store nye infrastrukturprosjekter skal gjennomføres. Det er også et betydelig arbeid med oppgradering og klimasikring av eksisterende infrastruktur som kraftnett, vei og jernbane, og vann og avløp.

 • Rådgivere med hjelm

  Norske rådgivere går oftere med hjelm enn dress. De bygger infrastruktur og sikrer
  omstilling, innovasjon og eksport.

 • Får vi en arkitektonisk kjøter i regjeringskvartalet?

  Hovedmålsetningen for byggeprosjektet har vært å få plass til de fleste av regjeringens byråkrater i kvartalet selv om det ikke er plass til det og selv om det ikke er nødvendig. Når man beslutter å rive Y-blokken og beholde høyblokken med et stort påbygg på toppen, så ber man om å få et meget kostbart prosjektforslag som ikke kan bli vellykket - og som heller ikke er blitt vellykket. 

 • Markedsføring forkledd som innovasjon

  Helt siden Anita K Traaseth i Innovasjon Norge kommenterte de syv utkastene til det nye regjeringskvartalet (Aftenposten 16 mai), og mente det nye regjeringskvartalet bør bestå praktbygg som eksempler på norsk teknologi, innovasjon og bærekraft har det pågått en debatt om byggematerialer og miljø. Debatten er i seg selv ikke ny, men debatten har endret seg fra å være anekdotisk til å tilsynelatende bli mer vitenskapelig etterrettelig. 

 • Kan Nationaltheatret revitalisere Oslo sentrum?

  Kulturinstitusjonene i Oslo sentrum er på flyttefot. Én etter én flytter museer, gallerier og bibliotek ut av sine opprinnelige bygg og inn i nye. Snart er det kun Nationaltheatret som fremdeles benyttes til sin opprinnelige funksjon. 

 • Fra Buzzword til Business - altfor få greier å gjøre penger på IoT

  Begeistring over nye muligheter gjør at vi glemmer hva som er viktigst. Sånn bør vi ta tak i digitaliseringstrenden.

 • Boligpolitikk for deg og meg

  For boligbyggelagene som skal bygge og forvalte boliger har den politiske styringen av Norge stor betydning. Selv om det er kommunene som har det praktiske ansvaret med å behandle og vedta arealplaner, reguleringsplaner og byggesaker er det Stortinget som legger føringene med de lover og regler som vedtas.

 • Friskmeldt anleggsbransje?

  Norsk anleggsbransje er kostnadseffektiv og tåler sammenligning på tvers av landegrensene. Dette må vi bygge videre på.

 • OSCAR-prosjektet har anbefalinger til byggenæringens aktører

  Forskningsprosjektet OSCAR, som handler om verdi for eiere og brukere av bygninger, er nå inne i sin sluttfase. Arbeidet så langt gir klare anbefalinger til myndigheter, aktørene i byggenæringen og akademia for tiltak på veien mot å realisere verdi for bruker, eier og samfunnet. Den viktigste er at det trengs en kulturendring i hele verdikjeden for å nå dette.

 • Å bygge motorveg i Norge koster omtrent det samme som i Sverige og Danmark

  Bygging av motorveger i Norge står seg godt i sammenligning med prosjekter i Sverige og Danmark.

 • Difi har tallene om utslipp i bygg og anlegg

  Advokat i Abelia Tore Frellumstad etterlyser tallmateriale om miljøpåvirkningen for ulike offentlige innkjøpsom kan gi en mer effektiv styring av anskaffelsesstrategier. Dette tallmaterialet foreligger langt på vei og snart kommer også nye miljøkriterier for bygg og anlegg. 

 • Mot utslippsfritt bygg og anlegg

  Under Almedalsuken i sommer presenterte den svenske Upphandlingsmyndigheten resultatene fra en analyse om offentlige anskaffelser. Gjennomgangen tar for seg sammenhengen mellom CO2-utslipp og størrelsen på anskaffelsene fra de enkelte leverandørene.

 • Nærkontakt med byggenæringen

  Framtida er på håndverkenes parti. For framtida hører til dem som kan gjøre viktige ting sjæl.

 • Elefanten i regjeringskvartalet

  Hva er i ferd med å skje? Først ville man rive høyblokken for ikke å bygge for høyt. Så skulle den bli lavere som den opprinnelig var. Nå skal det bygges på med mange etasjer. Regjeringen krever at alle byråkrater samles. Det er det ikke plass til. Derfor skal det bygges en diger mur mot Youngstorget som synes å ha mistet sin betydning.    

 • Bærekraftig beliggenhet

  Statlige bygg bør ligge der folk er, eller nært kollektivknutepunkter - ikke ute langs bilveiene.

 • Mange veier til grønnere veier

  Norge er i gang med en omfattende utbygging av veier og jernbane. Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029, som akkurat er ferdigbehandlet i Stortinget, legger opp til 43 store vei- og baneutbygginger, hvorav vel halvparten skal være ferdigstilt i perioden 2018-2030. 

 • Midlertidige ansettelser går ikke over av seg selv

  Problemet forsvinner ikke før det gjøres noe med rekrutteringen til bransjen gjennom de videregående skolene, lærlingeordninger og fagskolene.

 • Utbyggingens mange fallgruver

  Med jevne mellomrom dukker det opp temaartikler i bl.a. Byggeindustrien som omhandler ulike aspekter knyttet til konkurranse og samarbeid i norsk entreprenørbransje. Bakgrunnen er de mange oppkjøp og fusjoner som har vært gjennomført i bransjen de siste årene (for eksempel Tronrud Gruppen overtatt av BetonmastHæhre) og nye oppkjøp og fusjoner som garantert vil gjennomføres i tiden som kommer.

 • Hvordan sikre god kvalitet i våre bygg i minimum 20 år?

   Byggenæringen har bred og dyp kompetanse som, ved bedre samhandling og felles mål, burde gi samfunnet «Gode bygg for eit betre samfunn» som gir oss velvære, trivsel og effektiv produksjon, sikkerhet og trygghet for det som foregår i byggene, enten det dreier seg om å bo, arbeide eller besøke. 

 • Hvorfor er momsen på infrastrukturen så viktig?

  Det åpenbare svaret er selvsagt penger og truede marginer. Men det at Oslo kommune og flere andre beholder momsen i egen lomme, handler om mer enn penger. Det utfordrer tilliten og motivasjonen til å bidra til fellesskapet.

 • Er drift og vedlikehold av offentlige bygg ute av kontroll?

  Med jevne mellomrom ser vi i media at bygg forfaller, sykehus, skoler, barnehager og forsvaret må stenge av arealer, fasader faller i hodet på folk på gata. Hva er det som svikter?

 • Ulykkestallene: Legg bort pratet, skap delingskultur

  Bygg og anleggsbransjen kan lære mye av oljebransjen om HMS, risikohåndtering og opplæring. Kunnskap om og holdningene til disse temaene kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

 • De små fyrer for kråka

  Se på grafen under, alt ser normalt ut ikke sant? Nettopp! Det er det som er problemet. Det har vært påskeferie og likevel har det vært godt og varmt i barnehagen.

 • Derfor kan manglende vedlikehold være god samfunnsøkonomi

  Når vi bygger nye bygg er det med en forventning om at de skal kunne stå i flere tiår. De fleste vet at bygninger har en levealder, men i Norge ser vi at sykehjem blir udaterte på svært kort tid fordi tjenestebehovene er i stadig endring.

 • Å bygge er et spørsmål om tro

  Jeg har samme forhold til de som driver med bygging, som jeg har til dem som reparerer biler.

 • Kvalitetssikring som virker og ikke virker

  KS-systemer med rutiner og hjelpemidler er et styringsverktøy som har fått stor ensidig fokus og vektlegges for mye av myndighetene. Feilen er ikke at vi skal arbeide systematisk med gode rutiner, men at vi tror at det primært er systemet som kan sikre kvaliteten i et byggeprosjekt. 

 • Fornyelse i revers

  Våre politikere har store ambisjoner om å ruste opp eksisterende boliger og bygninger til framtidens krav. Sterkere offentlige stimulanser må på plass for å få dette til. Den sittende regjering derimot, synes tydeligvis at det er unødvendig.  

 • Statsbygg i 201

  Blikket er mer rettet framover enn bakover når Statbygg nå har passert 200 år. For vi har en historisk høy byggeaktivitet og står foran store endringer som ikke tillater hvileskjær.

 • Blir krim umulig med åpenBIM?

  Kan en gjennomgående, dyptpløyende digitalisering på åpne formater være det som skal til for å få bukt med kriminaliteten i byggenæringen?

 • Betong eller tre? Ja takk, begge deler!

  Det er med stor interesse jeg leser gjestekommentarene til Jan Eldegard Hjelle, som leder Bygg uten grenser, og administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Begge er opptatt av klimagassbelastningen ved byggematerialer, fra henholdsvis betong- og tre-siden. Jeg er enig med begge.

 1. Forrige side
 2. Neste side